Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1371

РЕШЕНИЕ № 1371
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10, ал.4 и чл.44 от ЗНП, във връзка с чл.12 от Наредба №1 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост:
1. СОУ ”Й. Йовков”, с адрес: гр. Русе, бул “Цар Освободител” № 117, както следва:
а/ Училищен бюфет с полезна площ 20,00 кв.м. и начална наемна цена 96,00лв, със срок на договора – пет години.
б/ Спортен салон с полезна площ 210,00 кв.м. и начална наемна цена 80,00 лв., със срок на договора – пет години.
в/ Книжарница с полезна площ 19,00 кв.м. и начална наемна цена 80,00 лв., със срок на договора – пет години.
2. ОУ “Л. Каравелов”, с адрес: гр. Русе, ул. Велико Търново №19 – училищен бюфет с полезна площ 17,00кв.м. и начална наемна цена 101,00 лв., със срок на договора – пет години.
3. ОУ “Св. Св Кирил и Методий” с. Семерджиево, с адрес: с. Семерджиево, ул. Кирил и Методии №4 – училищен бюфет с полезна площ 40,00 кв.м. и начална наемна цена 75,00лв, със срок на договора – пет години.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по т.1, след влизане в сила решение на Общинския съвет, издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи Директора на училището да сключи договори за наем.