Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1372 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание, чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл.49, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на самостоятелен обект в сграда, представляващ помещение с идентификатор 63427.2.4790.1.24, с площ 525,40 кв. м., с предназначение „За спортна и развлекателна дейност“, намиращо се на втори етаж на сграда с идентификатор 63427.2.4790.1, със застроена площ 2 549 кв. м., двуетажна, масивна, с предназначение „Спортна зала, база“, с адрес: гр. Русе, ул. „Драма“ № 13, публична общинска собственост, находяща се в Спортен комплекс „Ялта“, представляващ застроен УПИ с идентификатор 63427.2.4790, с площ от 77 608 кв. м. по КК на гр. Русе, описан в АПОС № 6205/31.03.2010 г.
  2. Определя начална тръжна месечна наемна цена от 297,00 /двеста деветдесет и седем/ лв., без ДДС, определена от независим оценител на недвижими имоти.
  3. Упълномощава кмета на Община Русе, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата, спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)