Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1372

РЕШЕНИЕ № 1372
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.ал.7 и 8 от Закона за общинската собственост; чл.12, ал.1и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС -Русе и раздел І, чл.2, ал.1, т.21; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. За нуждите на Община – Русе определя: Помещения №№ 6, 9 и 10 на втория етаж с площ от 66,86 кв.м.
ІІ. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем за срок от пет години на:
Част от имот публична общинска собственост в гр.Русе, ул.“Константин Иречек” №16, за ресторант, с обща площ 257,12 кв.м. сграда и 180,00кв.м. – лятна градина и начална наемна цена определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.4 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІІ. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на:
1. Част от имот публична общинска собственост в гр.Русе, ул.“Константин Иречек” №16, за клуб, с обща площ 430,46 кв.м. сграда, включваща – първи етаж – 266,00 кв.м.; помещения №№1,3,4,5 от втори етаж – 164,36 кв.м., с начална наемна цена определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет. 2. Част от имот публична общинска собственост в гр.Русе, ул.“Константин Иречек” №16, за клуб, състоящ се от 68,68 кв.м. полезна площ, включваща помещения №№ 2,8 и 11 на втория етаж и начална наемна цена определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.21 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет. ІV. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по т.ІІ и конкурс по т.ІІІ, след влизане в сила Решение на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили търга и конкурса със срок на договорите – пет години.