Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1373 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 102, ал. 6, във връзка с ал. 4 на същия член от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 7, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от седем години, като лекарски кабинет, на помещение, с площ 52,70 кв. м., разположено в реално обособена източна част от втори етаж на двуетажна масивна сграда №501.143.1 по Кадастралния план на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, със самостоятелен вход, която реално обособена източна част е с площ 88,00 кв. м., отредена за Медицински пункт, цялата сграда със застроена площ 226,00 кв. м., с предназначение – Сграда със смесено предназачение, ситуирана в поземлен имот №501.143 по Кадастралния план на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, представляващ съобразно документ за собственост УПИ XIII-143, кв. 20 по Регулационния план на с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ 22558, Община Русе, с адрес: с. Долно Абланово, Община Русе, ул. „Никола Йонков Вапцаров“ №4, предмет на Акт №10799/ 13.04.2023 г. за поправка на АПОС №3519/ 23.03.2001 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 13,00 лв. (Тринадесет лева) без ДДС.

2. Тридесет на сто от постъпленията от получения наем на помещението – общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)