Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1374 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 24 ПЗР към ЗИДЗЮЛНЦ (обн. ДВ, бр. 74/2016 г.), във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 и чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от пет години, като клуб, на Сдружение „Централен клуб на привържениците на ФК ,,Дунав“ Русе- ,,Дунав-Завинаги“, БУЛСТАТ 117544018, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5512.1.10, представляващ помещение №4, на трети етаж, с площ 30,50 кв. м., административен адрес: гр. Русе, бул. „Цар Фердинад“ №3А, ет.3 предмет на АЧОС №6675/ 09.04.2012 г., срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 33,00 лв. без включен ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14 – дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)