Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1374 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1 и чл. 2, ал. 1, т. 38, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно- информационни елементи с изобразителна площ над 3,00 кв. м. за срок от седем години, при начална месечна тръжна цена 15,44 лв. за кв.м. изобразителна площ без включен ДДС за месец, както следва:
1. Позиция №26, намираща се в Западен парк „Приста”, изход Русе – София, в разделителната тревна ивица, на 100 м преди отбивката за ресторант „Рибарска колиба”, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
2. Позиция №57-А, намираща се в гр. Русе, Кръгово движение – Дунав мост, срещу ГКПП, с размери 4,00 м/ 3,00 м;
3. Позиция №212, намираща се в гр. Русе, ул. „Плиска”, в тревната площ пред бл. „Воден”, срещу бензиностанция, с размери 4,00 м/ 3,00 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)