Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1374

РЕШЕНИЕ № 1374
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, протокол № 80/10.07.2007 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/14/27.03.2007 г. от ЕТ „Елка Христова”, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за надстрояване на едноетажна общественообслужваща сграда за изграждане на ІІ-ри етаж за офиси със застроена площ 92,64 кв.м. източно от търговски комплекс „Париж” по ул.Плиска, кв.388.2, к-с Възраждане в гр.Русе на ЕТ „Елка Христова”, представлявано от Елка Лалева Христова на стойност 30 570,00 лв. без данъци и такси.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.