Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1375 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1, 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 19, ал. 1, чл. 30, ал. 1, т. 1, ал. 4 и 5 към същия член от ЗЕСМФИ, чл. 3 ЗУЕС, чл. 32, ал. 1 ЗСоб, чл. 229, ал. 2 ЗЗД, чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 31, чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 10 години в полза на „Юнайтед Тауърс България“ ЕООД, ЕИК 207029565, части от покривното пространство с обща площ от 21 кв.м. от триетажна масивна сграда № 0.277.1 по кадастралния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, с предназначение – друг вид обществена сграда, със застроена площ на цялата сграда 248,00 кв.м., разположена в поземлен имот № 0.277 по кадастралния план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, представляващ УПИ VIII-277- за общински център от кв. 18А по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, с адрес гр. Мартен, Община Русе, ул. ,,Христо Смирненски“ № 7, предмет на АПОС № 7332 / 02.09.2014 г., за разполагане на физическа инфраструктура – базова станция на оператор на електронни съобщителни мрежи за монтиране и ползване на телекомуникационни съоръжения, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 389,00 лв. (триста осемдесет и девет лева) без включен ДДС.

2. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 3 години в полза на „Цетин България“ ЕАД, ЕИК 206149191, част с площ от 2 кв.м. от покривното пространство на масивна двуетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.2084.1, със застроена площ на цялата сграда 254,00 кв. м., с предназначение – за здравно заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.2084, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. ,,Йосиф Цанков“ № 47, съобразно съставен АЧОС № 7292 / 02.07.2014 г., за разполагане на физическа инфраструктура – базова станция на оператор на електронни съобщителни мрежи за монтиране и ползване на телекомуникационни съоръжения, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 68,00 лв. (шестдесет и осем лева) без включен ДДС.

3. Дава съгласие да се отдадат под наем в полза на „А1 Тауърс България“ ЕООД, ЕИК 206379370:

3.1. за срок от три години част с площ от 8 кв.м. от покривното пространство на масивна двуетажна сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.2084.1, със застроена площ на цялата сграда 254,00 кв. м., с предназначение – за здравно заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.4.2084, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. ,,Йосиф Цанков“ № 47, съобразно съставен АЧОС № 7292 / 02.07.2014 г., за разполагане на физическа инфраструктура – базова станция на оператор на електронни съобщителни мрежи за монтиране и ползване на телекомуникационни съоръжения, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 227,00 лв. (двеста двадесет и седем лева) без включен ДДС;

3.2. за срок от пет години помещение с площ от 12 кв.м., разположено на втори етаж от масивна триетажна сграда № 0.968.1 по кадастралния план на с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе, със застроена площ на сградата 287 кв.м., с предназначение – друг вид обществена сграда, ползвана като административна сграда – кметство, разположена в ПИ № 0.968 по кадастралния план на селото, представляващ УПИ III-966, 968 от кв. 90 по регулационния план на с. Николово, заедно с част от покривното пространство на сградата с площ от 7,50 кв. м., съобразно АПОС № 3782 / 29.11.2001 г., за разполагане на физическа инфраструктура – базова станция на оператор на електронни съобщителни мрежи за монтиране и ползване на телекомуникационни съоръжения, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 397,00 лв. (триста деветдесет и седем лева) без включен ДДС.

30% от постъпленията от заплатените месечни наемни вноски за наетите обекти в с. Николово и гр. Мартен да бъдат използвани за финансиране на дейностите по чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА, на територията на посочените населени места.

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)