Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1375 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл.2, ал. 1, т. 1 и т. 10, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен публична общинска собственост, както следва:
Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за заложна къща/магазин за промишлени стоки/, намиращ се в гр. Русе, ж. к. „Родина-3“ бул. „Родина“, ул. „Шипка“, с площ от 46,40 кв. м. – т. 558 от общата схема за поставяне на временни съоръжения и начална тръжна наемна цена от 239,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)