Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1375

РЕШЕНИЕ № 1375
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Разпореждането с общински земи по § 4 от ЗСПЗЗ да се извършва по пазарни цени, определени от лицензиран оценител съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, след решение на общинският съвет.