Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1376 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за продължаване действието на договор за наем с допълване срока на същия до десет години, като за целта се подпише допълнително споразумение със срок 04.04.2023 г., както следва:
Договор №4977 от 04.04.2013 г.:
– Предназначение – фитнес, солариум и сауна;
– Адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане”, ул. „Неофит Рилски” №50, бл. „Опал”, етаж 1, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.171.1.75;
– Наемател: „ХЕЛИОС – Нели Габровска” ЕООД;
– Месечна наемна цена без включен ДДС – 137,00 лв.;
– Полезна площ – 65,50 кв. м.;
– Срок на договора – 04.04.2023 г.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)