Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1377 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1, изр. 1 и чл. 14, ал. 1, изр. 2, чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе и Заповед № РД-46-95/27.03.2023 г. на Министъра на земеделието, обн. ДВ, бр. 40 от 05.05.2023 г., Общински съвет – Русе реши:

Определя начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за 2023-2024 стопанска година, както следва:

  • За отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси – 72,00 лв./дка;
  • За определени за индивидуално ползване пасища, мери, публична общинска собственост, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаванеза срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 8,00 лв./дка;
  • За определени за индивидуално ползване ливади, отдавани под наем чрез публичен търг с явно наддаванеза срок от една стопанска година по реда на чл. 37 и, ал. 13 и 14 ЗСПЗЗ – 9,00 лв./дка;
  • За създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди:

Трайни насаждения
Гратисен период, годиниПериод на плододаване
годинилв./дка

Лозови насаждения

3
4-758,00
8-1087,00
Овощни насаждения – семкови, костилкови, черупкови
4
5-748,00
8 – 1072,00
Ягодоплодни култури23 – 1066,00
Етерично-маслени култури – роза, мента, лавандула, шипка и др.
3
4 – 1044,00
Култивирани билки
1
2-531,00
Аспержи34-10
68,00
  • За отглеждане на съществуващи трайни насаждения:
Трайни насажденияЦена лв./дка
Лозови насаждения58,00
Овощни насаждения (семкови, костилкови, черупкови)78,00
Етеричномаслени култури (роза, мента, лавандула, шипка и др.)44,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)