Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1377

РЕШЕНИЕ № 1377
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет реши:
1.Дава съгласие за провеждане на търг за продажба с явно наддаване на общински имоти – частна общинска собственост в с.Николово, община Русе, предмет на АОС №№ 4970, 4971, 4972, 4973, 4974/14.06.2007г. и 1007/17.12.1996г., представляващи УПИ ІV-1716, V-1717, VІ-1718, VІІ-1719, VІІІ-1720 и ІХ-1721, кв.106, при начална тръжна цена съответно 19 296 лв; 20 133 лв; 21 450 лв; 22 975 лв; 24531 лв; 71 439 лв., без включен ДДС.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на търга, да издаде заповед за определяне на спечелилия участник и сключи договор за продажба.