Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1378 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 37, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 49, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 42, чл. 43, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Закона за горите и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Определя долупосочените поземлени имоти – собственост на Община Русе, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение“, определени като „дивечови ниви“ съобразно действащия горскостопански план, находящи се в землището на с. Тетово, община Русе, за площи за специализирана фуражна база за изхранване на дивеча и дава съгласие същите да бъдат отдадени под наем като „дивечови ниви“ за осигуряване изхранването на дивеча, за срок от 11 месеца, считано от 01.08.2023 г., на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат, БУЛСТАТ 2016168050052, срещу заплащане на наемна цена в размер на 72,00 лв. на декар, за целия период на наемното отношение, определена със Заповед № РД-46-95 от 27 март 2023 г. на Министерството на Земеделието (72.00 лв. на дка за една година), както следва:
ПИ с идентификатор по КК на с. Тетово, Община РусеСтар имот №Вид подотделВид собственостПлощ в декари
72357.459.1280.128Дивечова ниваОбщинска частна31,916
72357.459.1290.129Дивечова ниваОбщинска частна7,594
72357.459.1300.130Дивечова ниваОбщинска частна12,077
72357.459.1340.134Дивечова ниваОбщинска частна5,137
72357.459.1550.155Дивечова ниваОбщинска частна48,443
72357.459.1630.163Дивечова ниваОбщинска частна12,273
72357.459.1720.172Дивечова ниваОбщинска частна15,746

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)