Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1378 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 102, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 7, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4, и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на част от нежилищен имот публична общинска собственост, масивна едноетажна сграда №503.722.1, с предназначение „Здравен дом”, ситуирана в УПИ ІV-722 от кв. 58 по плана за регулация на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, описана в Акт за публична общинска собственост №3314/30.11.1999 г., като лекарски кабинет, разположен на първи етаж, с площ 50,70 кв.м. и начална месечна наемна цена 11,00 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)