Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1378

РЕШЕНИЕ № 1378
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Чл. 36, ал.1, т.1 от ЗОС, Чл.35, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, във връзка с протокол 80/10.07.07 г. на Комисията по общинска собственост и молба вх. № ОС22/9/08.05.07 г. от Сашо Алеков Панджаров, Невин Алиева Алиева и Ася Янкова Сапунджиева, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Сашо Алеков Панджаров, Невин Алиева Алиева и Ася Янкова Сапунджиева, чрез изкупуване от съсобствениците част от имот, общинска собственост, представляваща 57/400 ид.ч. от УПИ VІ-2234, кв. 197, находящ се по ул. „Муткурова” № 76 в гр. Русе. Купувачите следва да заплатят пазарна цена на имота в размер на 27 440 (двадесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева и дължимите данъци, такси и други суми.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Сашо Панджаров, Невин Алиева и Ася Сапунджиева, чрез изкупуване дела на общината.