Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1379

РЕШЕНИЕ № 1379
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.2, т. 1 от Наредба №1 на общински съвет – Русе, Общинският съвет Русе реши:
1. Дава съгласие за прекратява съсобствеността между Община Русе и Потребителна кооперация „Пчела” с. Тетово, Община Русе чрез доброволна делба на Административно търговската сграда, построена в УПИ ХХХІV в кв. 63 и получаване в дял на реални части от имота, както следва:
– За Община Русе: стълбище за администрация с площ от 24.00 кв.м/2.09 %/ от първи етаж на Блок № 1, стълбище за администрация с площ от 24.00 кв.м./2.09 %/, коридор от 64.23 кв.м/5.59%/., пет броя стаи от 1 до 5 по 18.20 кв.м. всяка /7.95%/ от втория етаж на Блок № 1 и складово помещение на същия етаж от 19.68 кв.м./8.95%/.
– За Потребителна кооперация „Пчела”, с Тетово, Община Русе: Целият Блок № 2 от 612.26 кв.м./53.36 %/, целият първи етаж от Блок № 1, без входа със стълбище за администрация 297.60 кв.м./25.94 %, стая № 6 от 34.37 кв.м./2.98 %/ от втори етаж на Блок № 1, избено помещение към ресторанта от 137.38 кв.м./62.42 %/ от Блок № 1 и избено помещение към магазин № 2 от 63.00 кв.м./28.63%/ от Блок № 2.
2. Дължимите данъци и такси свързани с делбата да се заплатят по равно от страните.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор по реда на чл.36, ал.3 от ЗОС за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Потребителна кооперация „Пчела”, представлявано от Йордан Иванов Маринов.