Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 138 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема изменение и допълнение на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, приета с Решение № 1255, по протокол № 44/11.12.2014 г. и допълнена с Решение № 1274, по протокол № 45/22.01.2015 г. от Общински съвет-Русе, както следва:

Раздел V се изменя и допълва така:
„Постъпилите искания за финансово подпомагане на процедурите по раздел III се разглеждат и одобряват от комисия, в състав от 11 членове. Комисията се определя поименно със заповед на Кмета на Община Русе и включва:
Председател на комисията – Председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и социалната политика.
Членове – пет общински съветници /четири от Постоянната комисия по здравеопазване и социалната политика и един от Постоянната комисия по бюджет и финанси/, посочени от председателя на Общински съвет-Русе и петима служители от общинска администрация: директор дирекция „Финансово-стопанска дейност“, директор дирекция „Здравни и социални дейности“, началник отдел и служител от отдел „Обществено здраве“ и юрист.
Заседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.
Заседанията са закрити.
Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане на процедурите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, при явно гласуване.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)