Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 138 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 30.2, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

1. Част от терен – публична общинска собственост – за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ 48,00 кв. м, находящ се в с. Николово, по ул. „Липник“, УПИ V-1834 За озеленяване, кв. 24, по плана на с. Николово, Община Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 152,00 лв. (Сто петдесет и два лева) без включен ДДС.

Тридесет на сто от постъпленията от получения наем за терена – общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

            2. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.24 – за поставяне на преместваем обект – павилион за хранене и развлечения, с площ 44,70 кв. м, находящ се в гр. Русе, пл. „Д-р Мустаков“, с начална тръжна месечна наемна цена – 354,00 лв. (Триста петдесет и четири лева) без включен ДДС.

            3. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.1.22 – за поставяне на преместваем обект – щанд за продажба на сладолед, с площ 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, Парк на младежта, вляво от Вазата, УПИ XXXVI, с начална тръжна месечна наемна цена – 223,00 лв. (Двеста двадесет и три лева) без включен ДДС.

            4. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1742 – за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №2, с площ от 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (лева) без включен ДДС.

            5. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1742 – за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №4, с площ от 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, при градинката на ул. „Хан Крум“, пред Младежкия център, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (лева) без включен ДДС.

            6. Част от терен – публична общинска собственост, ПИ 63427.2.1710 – за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на цветя №4, с площ от 6,00 кв. м, находящ се в гр. Русе, ЦГЧ, между сградата на Община Русе и ж. бл. “Ларго“, с начална тръжна месечна наемна цена – 95,00 лв. (лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)