Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 138 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и  искане с вх. №УТ-16-5/17.01.2020 г.  от  Марина Владимивна Колпачова, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ВКЕЗ  до поземлен имот 503.2137 в м. „Дрибак1,2“, землище на с. Николово през имоти 503.7079 и 503.7105 – общинска публична собственост по първи вариант на трасе.    

2.  Дава  предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)