Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 138

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 31, ал.1, 2, 3 и 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 3 от 23.03.2012 г. на КОбС и искане от Анета Тодорова Бончева, Общинският съвет реши:

І. Да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС на Анета Тодорова Бончева от град Русе, ул. Муткурова 84, представляваща УПИ V-1270 в кв.103 с площ от 773 кв.м. по плана на град Мартен, Община Русе, предмет на АОС № 6657 от 05.03.2012 г. (вписан под № 1, том 7, дв.вх.2365, н.д. 1211 от 09.03.2012 г. на Съдия по вписванията) на цена в размер на 12 100,00 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувача.
ІІ. Кметът на Община Русе да издаде заповед, в която да определи цената и другите плащания и сключи договор за продажба
ІІІ. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)