Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 138

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 138

Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.48а от Закона за допитване до народа, Общинският съвет реши:

І

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на град Русе за общо ползване на: Валентин Василев Симеонов, ЕГН 5009165280 от град Русе, ул. „Муткурова”№55А за имот №000745 – пета категория с площ 9,205 дка и имот №000152 – шеста категория с площ 8,706 дка или обща площ от 17,911 дка в местността „Гарван бюлюк” и на Ивайло Георгиев Петров, ЕГН 6407015306 от гр. Русе, местност „Хаджигенова чешма” №29 за имот №581 с площ 31,992 дка в местността „Кабаклъка”.

2. Задължава Валентин Василев Симеонов и Ивайло Георгиев Петров да поддържат пасищата и мерите, описани в т.1 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.

3. Задължава общинска администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на Валентин Василев Симеонов и Ивайло Георгиев Петров, с което същите да кандидатстват за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

ІІ.

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на с. Ново село за общо ползване на Гражданско дружество „Фермер-2007”, учредено с договор от 26.03.2008г., както следва:

Местност

Имот, №

Площ, дка

ЛИВАДИТЕ

12155

5,95

КРАЙ СЕЛО

12156

117,19

КРАЙ СЕЛО

12157

115,37

КУРДЖА

12168

952,97

КУРДЖА

12178

10,17

КУРДЖА

12184

263,25

КРАЙ СЕЛО

12197

5,37

НОВИТЕ ЛОЗЯ

12200

7,58

КРАЙ СЕЛО

12203

35,46

КРАЙ СЕЛО

12204

6,09

КРАЙ СЕЛО

12212

2,77

КРАЙ СЕЛО

12213

4,15

КРАЙ СЕЛО

12226

18,62

БОЗАЛЪКА

12229

264,95

КАВАКА

12308

197,82

КАРАКУШ

12346

18,35

КАРАКУШ

12368

15,19

КАРАКУШ

12370

56,95

КРАЙ СЕЛО

0000110

286,680

КУРДЖА

000084

45,584

ВСИЧКО: 2430,464 дка

2. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на с. Ново село за общо ползване на Недялко Маринов Георгиев – собственик на животновъден обект №70520036, Димо Райков Каменаров – собственик на животнонъден обект №70520244 и Иван Георгиев Табев – собственик на животновъден обект №70520034 за имот №12168 в местността „Курджа” в следните размери:

– За Недялко Маринов Георгиев – 39,000 дка;

– За Димо Райков Каменаров – 31,000 дка и

– За Иван Георгиев Табев – 12,000 дка.

ВСИЧКО: 82,000 дка

3. Задължава Гражданско сдружение „Фермер-2007” и Недялко Маринов Георгиев, Димо Райков Каменаров и Иван Георгиев Табев да поддържат пасищата и мерите, описани в т.1 и т.2 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.

4. Задължава общинската администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на гражданско сдружение „Фермер-2007” и на Недялко Маринов Георгиев, Димо Райков Каменаров и Иван Георгиев Табев, с което същите да кандидатстват за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

ІІІ.

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на Средна кула за общо ползване на Любомир Николов Шеев, собственик на животновъден обект №70080011 от Средна кула за имот №039930 с площ 128,67 дка в местността „Моргуля”, имот №040060 с площ 64,40 дка в местността „Моргуля” и имот №040065 с площ 1,55 дка в местност „Моргуля”, всичко 194,62 дка.

2. Предоставя за ползване пасище, мера с идентификатор 0.438 в местността „Буйна Яна”, частна държавна собственост с площ 457,300 дка от ДПФ (Държавен поземлен фонд).

3. Задължава Любомир Николов Шеев да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1 и т.2 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.

4. Задължава общинската администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на Любомир Николов Шеев, с което същият да кандидатства за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

ІV.

1.                  Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на кв. Долапите за общо ползване на Виктор Стоянов Русев, ЕГН 3705045389, както следва:

Местност

Имот, №

Площ, дка

Табията

000012

9,95

 

Бъзов дол

000189

29,75

 

Чернейца

000367

11,44

 

ВСИЧКО: 51.14 дка

 

2.                  Задължава Виктор Стоянов Русев да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.

3.                  Задължава общинската администрация да предостави препис от настоящото решение на ОбС – Русе на Виктор Стоянов Русев, с което същият да кандидатства за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

V.

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските пасища и мери в землището на с. Червена вода за общо ползване на Гражданско дружество „Подем”, учредено с договор от 28.02.2008 г., както следва:

Местност

Имот, №

Площ, дка

КОЦЕВА ЧЕШМА

000003

8,09

 

СРЕДЕН БАИР

000037

16,57

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

000039

82,33

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

000048

14,44

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

000005

3,94

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

000057

44,29

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

000006

5,35

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

000061

21,27

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

000072

30,56

 

БАТМИШ

000112

7,66

 

БАТМИШ

000115

8,42

 

БАТМИШ

000116

47,21

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

000129

11,36

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

000138

11,70

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

000141

28,22

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

000144

4,01

 

КОЦЕВА ЧЕШМА

000145

22,33

 

БАТМИШ

000202

11,96

 

БАТМИШ

000203

32,21

 

БАТМИШ

000205

13,29

 

БАТМИШ

000206

2,45

 

ПАНАИРА

000212

7,47

 

РАЗСАДНИКА

000267

10,42

 

РАЗСАДНИКА

000271

5,22

 

РАЗСАДНИКА

000274

3,09

 

РАЗСАДНИКА

000279

1,31

 

РАЗСАДНИКА

000281

3,85

 

ПАНАИРА

000283

2,08

 

ПАНАИРА

000285

10,61