Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1380 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Русе с проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Зора“ находяща се на ул. „Измаил“ №4, гр. Русе“, с идентификатор 63427.7.364, съгласно АПОС №6528/04.08.2011 г. по подпрограма “Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ към Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд.
  2. Дава съгласие Община Русе да осигури необходимите средства за съфинансиране в размер на 192 823,83 лв. от общата стойност на предвидените разходи за изпълнение на инвестицията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)