Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1380 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за Общинската собственост, раздел I, чл.2, ал. 1, т.3, т.1, т.14 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

I.Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на части от имоти – ПОС, както следва:
1 Обект с идентификатор 63427.7.754.1.1 и площ 55.00 кв.м. с предназначение за търговска дейност описан в АОС №6711/22.06.2012г. като сладкарница без алкохол с начална наемна цена 220.00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.3 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
2 Обект с идентификатор 63427.7.754.1.2 и площ 27.00 кв.м. с предназначение за търговска дейност описан в АОС №6711/22.06.2012г. като магазин промишлени стоки с начална наемна цена 126.00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.1 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
3 Обект с идентификатор 63427.7.754.1.1 и площ 15.00 кв.м. с предназначение за търговска дейност описан в АОС №6711/22.06.2012г. като административно помещение с начална наемна цена 54.00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.14 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
4 Обект с идентификатор 63427.7.754.19.4 и площ 55.00 кв.м. с предназначение за търговска дейност описан в АОС АОС №6711/22.06.2012г. като заведение за обществено хранене без алкохол с начална наемна цена 220 лв. без ДДС, определена съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т.3 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
II. Определя следните конкурсни условия:
За обектите по т.1 и т.4
– Начална конкурсна цена – не по-ниска от началната наемна цена, определена в т. І от настоящото решение;
– Инвестиция в обектите, съгласно финансово обезпечена инвестиционна програма (ремонт на подова настилка, таван, фасада, подмяната на дограма, ВиК и ел. инсталация), на стойност не по-малка от 5хил.лв.;
– Срок за изпълнение на инвестиционната програма – не по-голям от 6 месеца
За обекта по т.2
– Начална конкурсна цена – не по-ниска от началната наемна цена, определена в т. І от настоящото решение;
– Инвестиция в обектите, съгласно финансово обезпечена инвестиционна програма (ремонт на подова настилка, таван, фасада, подмяната на дограма, ВиК и ел. инсталация), на стойност не по-малка от 2 хил.лв.;
– Срок за изпълнение на инвестиционната програма – не по-голям от 6 месеца
За обекта по т.3
– Начална конкурсна цена – не по-ниска от началната наемна цена, определена в т. І от настоящото решение;
– Инвестиция в обектите, съгласно финансово обезпечена инвестиционна програма (ремонт на подова настилка, таван, фасада, подмяната на дограма, ВиК и ел. инсталация),, на стойност не по-малка от 1 хил.лв.;
– Срок за изпълнение на инвестиционната програма – не по-голям от 6 месеца
III. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по точка I, след влизане в сила Решението на Общински съвет, да утвърди конкурсната документация, да издаде заповед и сключи договор.
Настоящото предложение подлежи на оспорване в 14 дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Русе, чрез Общински съвет – Русе по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)