Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1380

РЕШЕНИЕ № 1380
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.35, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 80/10.07.2007г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС09/2/01.06.2007г. от Ешереф Фаризов Ахмедов от с.Просена, община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба частите на Общината на съсобственика Ешереф Фаризов Ахмедов, в имоти в с.Просена, община Русе, представляващи 150/900 кв.м.ид.части от дворното място на УПИ ХІ-372, кв.14 и 100/950 кв.м.ид.части от дворното място на УПИ ХІІ-371, кв.14, на обща стойност 750 лв. /без включен ДДС/.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Ешереф Фаризов Ахмедов.
2.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор съгласно решението на Общинския съвет.