Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1381

РЕШЕНИЕ № 1381
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.13 ал.3 от ЗДБРБ за 2007 г., Общинският съвет реши:

УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2007 г. със сумата лв.
1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 37 02 Внесен данък върху приходи от стопанска дейност + 31 лв.
Взаивоотношения с ЦБ
Получени субсидии от ЦБ
§ 31 13 Целева субсидия за капиталови разходи + 48 000 лв.

Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 01 Получени трансфери + 18 363 лв.

Операции с финансови активи и пасиви
§ 83 12 Получени дългосрочни заеми от банки + 3 500 000 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г. + 3 566 394 лв.
2.РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 10 11- Храна – ОДЗ „Снежанка” – 1 000 лв.
§ 10 15 Материали – ЦДГ „Радост” ул.”Богдан войвода” 6 + 30 900 лв.
§ 10 20 Външни услуги – ОДЗ „Снежанка” – 1 500 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт + 47 000 лв.
– ЦДГ „ Слънце” + 30 000 лв.
– ЦДГ „Чучулига” + 17 000 лв.
Всичко за дейност + 75 400 лв.

Дейност 312 Специални детски градини – дофинансиране
– СДГ „ Зора „
§ 10 11- Храна + 6 000 лв.
§ 10 13 – Постелен инвентар + 1 000 лв.
§ 10 15 “Материали” + 2 000 лв.
§ 10 16 “Вода, горива, ел. енергия” + 18 500 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 3 200 лв.
§ 10 30 – Текущ ремонт + 3 300 лв.
Всичко за дейност + 34 000 лв.

Дейност 322 Общообразователни училища – дофинансиране
§ 10 15 Материали – + 31 лв.
ОУ „Любен Каравелов” + 31 лв.
§ 10 30 – Текущ ремонт – 3 200 лв.
АГ „Гео Милев” – 2 500 лв.
ОУ „П.Кр.Яворов” – 700 лв.
Всичко за дейност – 3 169 лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”
Дейност 425 Диспансери за психични заболявания – Дофинансиране
§ 43 02 Субсидии за осъществяване на болнична помощ + 43 000 лв.

Дейност 431 Детски ясли
§ 10 11 – Храна + 50 000 лв.
§ 10 16 – Вода, горива, ел.енергия + 15 000 лв.
§ 10 20 – Външни услуги + 6 000 лв.
§ 10 30 – Текущ ремонт + 65 000 лв.
Всичко за дейност + 136 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
§ 10 30 Текущ ремонт п-да ремонт на общински обекти
Спортна зала км.Ново село + 120 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религ.дейности”
Дейност 739 Музеи, худ.галерии, паметници на културата –
Дофинансиране
§ 10 20 Външни услуги – възстановяване на паметниците на
Баба Тонка и Ангел Кънчев в Парка на младежта + 15 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
ОП „Доходно здание”
§ 10 30 – Текущ ремонт + 5 500 лв.
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет : + 425 731 лв.
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 Общинска администрация
§ 52 02 Придобиване на сгради
Обект: Закупуване частта от хотел „Сплендит” – 593 300 лв.
§ 5203 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „UPS за сървър в общинска администрация” 1 бр. + 3 000 лв.
Обект: „ Плотер за отдел „Кадастър и регулация” 1 бр. + 6 500 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Доходно здание” + 3 500 000 лв. Обект „Система за видеонаблюдение” – 80 000 лв.
§ 53 01 Придобиване на програмни продукти
Обект: „ Програмен продукт „Деловодна система МИКСИ” + 15 000 лв.
Обект: „Антивирусен софтуер” – 18 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект „ Строителство на пристройка за кухня и котелно
отделение ЦДГ „Червена шапчица, + 120 000 лв.
§ 5203 -Придобиване на друго оборудване
Обект: „ Хладилен шкаф 1 бр. ОДЗ „Снежанка” + 2 500 лв.
Обект: „Работна маса с плъзгащи врати ЦДГ „Радост” 3 бр. + 3 920 лв.
Обект: „Работна маса със среден и долен плот крайстенна
ЦДГ „Радост” 1 бр.” + 980 лв.
Дейност 322 Общообразовтелни училища – дофинансиране
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
Обект: „Компютърна система ОУ „П.Кр.Яворов” + 700 лв.
§ 5203 Придобиване на друго оборудване
Обект: „Климатици 2 бр. АГ „Гео Милев” + 2 500 лв.
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Газификация на занималнята към ОУ „Иван Вазов”
на ул.”Гурко” бл.”Строител” № 2 + 2 500 лв.
Обект „Изграждане система за охрана и безопасност
на учебните заведения” + 128 000 лв.
Функция „Почивно дело, култура, религ.дейности”
Дейност 751 Библиотеки с регионален характер – дофинансиране
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Естакада за инвалиди – библиотека „Л.Каравелов” + 46 363 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет + 3 140 663 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г. + 3 566 394 лв.