Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1382 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 / 17.12.2003 г., Общинският съвет реши:

Приема Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби за 2015 г., съгласно Приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)