Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1382

РЕШЕНИЕ № 1382
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема предложения от назначената със заповед № РД 01-1823 от 21.06.2007г. комисия Устав на акционерно дружество за осъществяване на обществен превоз на пътници (Приложение № 2).
2.Задължава кмета на Община Русе да възложи на назначената със заповед № РД 01-1823 от 21.06.2007г. комисия, да представи на партньорите ни от „ЕГГЕД БГ” АД и обсъди съвместно с тях предложените от общинския съвет промени в акционерното споразумение, след което визираната комисия да подготви споразумението за внасяне и обсъждане от Общинския съвет.
3. Необходимите средства за дела на Община Русе за регистрация на новото акционерно дружество да бъдат осигурени от Инвестиционния фонд на общината, като капиталов трансфер в размер на 17 500 /седемнадесет хиляди и петстотин/ лв. за сметка на неразпределения резерв по § 9700.
4. Определя представителите на общината в ръководните органи на дружеството, както следва:
– Общо събрание – Мария Ганева, Пламен Петков, Милена Хинкова, Мария Василева, Юлиян Траянов, Ирена Петрова;
– Съвет на директорите – Валерий Стоянов и Антоанета Кунева.