Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1383 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и заявление с вх. №УТ-16-14/04.04.2023 г. от Ивелин Георгиев Борисов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащ водопровод до ПИ 504.24, ПИ 504.25 и ПИ 504.26 в м. „Над село“, землище на с. Басарбово през следните имоти: 02796.103.87 и 02796.504.7002 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост; 02796.103.486 с НТП „Пасище“- общинска публична собственост; 02796.504.26, 02796.504.27 и 02796.504.28 с НТП „За земеделски труд и отдих“ – частна собственост, по първи вариант на трасе.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година и за учредяване право на прокарване през ПИ 02796.103.486 с НТП „Пасище“.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)