Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1383 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Приема Доклад по изпълнението на заложените дейности в годишния план за развитие на социалните услуги планов период 2014 г. и прогноза за 2015 г. на Община Русе в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2015 – 2020 г.), съгласно Приложение 1, което е неразделна част от решението.
2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе планов период 2015 г. и прогноза за 2016 г., съгласно Приложение 2, което е неразделна част от решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2014 Г. С ПРОГНОЗА ЗА 2015 Г.

През 2014 г. Община Русе работи по изпълнение на приетия от Общински съвет-Русе Годишен план за развитието на социалните услуги през 2014 г.
Община Русе продължи да развива мрежата от социални услуги за деца и възрастни, предоставяни на територията на общината.
Социалните услуги за деца се предоставят като държавно делегирана дейност разпределени в пет дневни центрове за деца и младежи с увреждания, два от които се предоставят седмична грижа. Един от центровете е разкрит през 2014 г. със средства от компенсирана промята, след закриване на ДДЛРГ „Надежда“ гр. Русе. Центърът е ситуиран в сградата на бившия дом и е за младежи с увреждания с капацитет 25 места. Услугата е създадена, като подкрепяща за работа с младежите с увреждания, настанени в центровете за настаняване от семеен тип, разкрити по проект “Нашите деца са наша отговорност“.
През 2014 г. работят един център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични разстройства, два центъра за обществена подкрепа и два центъра за работа с деца на улицата. Целевата група на социалните услуги за деца с психични проблеми и деца и семейства в риск, на които се оказва специализирана подкрепа.
През отчетната година, резидентните услуги за деца и младежи с увреждания се увеличиха с три нови центъра за настаняване от семеен тип разкрити по проект “Нашите деца са наша отговорност“, които носят имената „Вяра“, „Надежда“ и „Любов“.
По отношение на социалната услуга „Приют за безнадзорни деца“ продължи предоставяне на услуги за деца в риск, както и за деца на бежанци .
През 2014 г. е запазен капацитета на услугите в общността за възрастни. Работата си продължиха дневния център за лица с увреждания и зависимости и дневния център за стари хора. Другите услуги, които осигуриха подкрепа в общността са център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи лица, за лица с психични заболявания и зависимости. През 2014 г. е разкрит нов център за социална рехабилитация и интеграция насочен към лица, настанени в приюта за възрастни, както и за превенция на бездомността и риск от социално изключване и изолация.
През отчетния период резидентните услуги за възрастни се предоставят в три центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстроиства и/или деменция, като единият е по проект на ОП РЧР 2007 -2013 г. Продължава дейността на пет защитени жилища – две за лица с психични заболявания и три за лица с умствени изостаналост. Социална подкрепа на лица в риск се осъществява в приют за бездомни лица и кризисен център за лица пострадали от насилие, трафик или други форма на експлоатация, който е разкрит през 2014 г.

През 2014 г. откри врати нова социална услуга „Наблюдавано жилище за лица с психични разстройства“, която беше разкрита в рамките на проект „Център за настаняване от семеен тип и наблюдавано жилище за хора с психични разстройства“.
Със средства от бюджета на община Русе през 2014 г. се предоставят услуги в домашен социален патронаж и обществената трапезария. От 01.05.2014 г. е разкрито Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж за осигуряване на устойчивост в предоставянето на две услуги в домашна среда – „Домашен помощник“ и „Социален асистент“, стартирали с проектно финансиране ОП РЧР 2007-2013 г.
Община Русе активно изпълнява заложените цели в политическия документ „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, приет от Правителството през месец декември 2009 г., Плана за действие за неговото изпълнение както и заложените мерки в Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Русе 2010-2015 г. за намаляване броя на децата в специализираните институции.
От 01.09.2014 г. е закрит Дом за деца, лишени от родителска грижа от 3 до 6 години (ДДЛРГ) „Надежда“. Успоредно с намаляване обхвата на институционалната грижа за деца, общинска администрация развива мрежата за предоставяне на социални услуги в общността като извършва поредица от дейности за разкриване на нови социални услуги.
И през 2014 г. не успяхме да осигурим подходящи помещения за Защитени жилища за възрастни с физически увреждания. Предвид факта, че Община Русе финализира процеса на деинституционализация и закри всички специализирани институции за деца на територията на общината, отпадна необходимостта от разкриване на наблюдавано жилище за младежи, напускащи ДДЛРГ. Нямаме разрешение от изпълнителния директор на АСП за разкриване на дневен център за стари хора в с. Тетово и ЦСРИ в гр. Русе.
През 2014 г. Община Русе изпълнява проекти:
1. Проект „Нашите деца са наша отговорност“ разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г.
2. Проект „Помощ в дома“ През 2014 г. Община Русе изпълнява задължението си за осигуряване на устойчивост на две социални услуги осигуряващи грижа в дома на потребителите „Домашен помощник“ и „Социален асистент“, чието предоставяне стартира по проекта. От 01.05.2014 г. до 31.12.2014 г. за продължаване на услугите са осигурени средства от бюджета на Община Русе в размер на 59 572 лв. Осигурена е заетост на 20 безработни лица. 17 работят като домашни помощници и 3 като социални асистенти. През 2014 г. брой на потребителите ползвали услугата по проекта и след приключването му до 31.12.2014 г. е 163.
3. Общинска предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария“ За 2014 г. са заложени 155 000 лв. в общинския бюджет за продължаване дейността на социалното предприятие. Част от тези средства са спестени чрез защитения Проект „Осигуряване на устойчивост на обществената трапезария в Община Русе“, защитен пред фонд „Социално закрила“ на Министерство на труда и социалната политика (МТСП). От МТСП са отпуснати 33 828 лв. за храна на 99 потребители в периода. В резултат на доброто управление на проекта на 29.12.2014 г. Фонд „Социална закрила” сключи нов договор с Община Русе, с който ще осигури дофинансиране на дейността на Обществената трапезария и през 2015 г.
4. Проект „И аз имам семейство“ . През 2014 г. Община Русе е усвоила 176 773 лв. по проекта за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ на 46 деца.
5. Проект „Подкрепа за достоен живот“, дейност „Личен асистент“ Социалната услуга „Личен асистент” през 2014 г. са ползвали 119 лица. Усвоената сума по проекта е в размер на 889 152 лв.
6. Проект „Живот в общността“ в изпълнение на който, през 2013 г. стартира ремонтната дейност на стойност 164 хил. лв. В рамките на проекта са разкрити двете нови социални услуги за лица с психични разстройства.
7. Проект „Посока: семейство“ на Министерството на здравеопазването
Проектът е насочен към идентифициране на потребностите за разкриване на нови социални услуги за деца на възраст от 0 до 3 г. в сградата на Дом за медико-социални дейности в гр. Русе.
8. Проект „Шанс за щастливо бъдеще“ – КОМПОНЕНТ 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)