Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1383

РЕШЕНИЕ № 1383
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгласно чл.31 от ПМС 20/02.02.2007 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 1207 от 09.02.2007 г., както следва:
Общинска администрация:
Отдел „Опазване на околната среда” – Елица Стефанова Дочева – контрольор – билети, считано от 07.06.2007 г. новоназначена.
Функция “Образование”:
ОУ„Христо Смирненски „ Долапите – Галя Димитрова Енчева – счетоводител – билети, считано от 05.06.2007 г. на мястото на напусналата Миланка Христова Николова– счетоводител
Функция „Здравеопазване”:
Детска ясла с.Ново село – Нина Томова Нинова – новопостъпила медицинска сестра – билети, считано от 01.05.2007 г.