Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1384 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и заявление с вх. №УТ-16-17/27.04.2023 г. от „Нетсолар“ ЕООД чрез пълномощник Ивелина Димитрова Новакова, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 80460.285.469 в м. „Баламата“, землище на с. Червена вода през имоти с идентификатори: 80460.138.796, 80460.130.791 и 80460.159.834 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост и ПИ 80460.333.3 с НТП „За животновъден комплекс“ – частна собственост.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)