Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1384 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху лек автомобил Опел „Зафира“ с рег. № Р 1352 ВР, идентификационен номер на рама W0L0TGF7512157924, собственост на Община Русе на Сдружение „Дете и пространство“, БУЛСТАТ 131333228, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Г. Делчев“ бл. 32 вх.А ет.1, представлявано от Любомир Йорданов Жупунов, изпълнител по договор № 2360/30.03.2015 г. за възлагане управлението на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Вяра“, за срока на договора.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)