Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1385 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и заявление с вх. №УТ-16-13/29.03.2023 г. от „Долис 2008“ ЕООД чрез пълномощник Зорница Димитрова Дикова – Ранева, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване за ПИ 63427.310.128 в м. „Караач“, землище на гр. Русе през имоти с идентификатори: 63427.314.82 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и 63427.314.176 с НТП „За местен път“ – общинска публична собственост; 63427.314.83 с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ – държавна собственост по първи вариант на трасе.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)