Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1385 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, Протокол № 8/01.04.2015г. на ОЕСУТ и заявление за разглеждане и одобряване на подробен устройствен план с вх. № УТ-31-5/26.01.2015 г. от Община Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява ПУП – ПУР, ИПУР, ПР, ПЗ, ИПР и ИПЗ – „Крайбрежна парково-традиционна зона на град Русе”, част от ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001 по оперативна програма ”Регионално развитие 2007-2013 г.” по следните позиции:
1. Предложеното геометрично решение с проекта за ПУП.
2. В съответствие с геометричното решение се изменя Плана за улична регулация, отразено с кафяв и зелен цвят в следните участъци:
– Заличава се част от оста на ул. „Пристанищна“ от о.т. 2701 до о.т. 9205, при възката й с ул. „Велико Търново”, като се създава нова от о.т. 10540 / през о.т. 10541, 10542, 10543, 10544, 10545, 10546, 10547, 10548/ до о.т. 10504;
– Заличава се частично уличната ос на бул.”Придунавски”, като се заличават осови точки с номера 30,60,59,58,57,55,56 и се създава нова о.т. 10495 /през 10496,10497, 10498,10499 до о.т 10500 до възката й с ул. „Велико Търново”;
– Заличава се съществуващата ос на бул. „Придунавски” от ул. „Велико Търново” до кръстовището на бул. „Фердинанд” и ул.”Райко Даскалов”, като се заличават о.т. 87, 88, 89, 90, 79, 77, 105, 106, 107, 110, 117, 116, 115 и 144 и се създава нова от о.т. 10500 / през 10504, 10505, 10506, 10507, 10508, 10509,10510, 10511, 10512, 10513/ до о.т. 10514;
– Изменят осите на следните улици: ул. „Велико Търново” – от от 10500, през 10501 до 10502; ул. „Батак” – от о.т. 10503 до о.т. 10502; ул. „Никола Палаузов” – от о.т. 10503 до о.т. 81; ул. „Любен Каравелов” – от о.т. 10506 до о.т. 77; ул. „Баба Тонка” – от о.т. 10507 до о.т. 104; ул. „Църковна независимост” – от о.т. 10511 до 10514.
– Заличава се уличната ос от о.т. 70 /през 71, 72, 73, 74, 75/ до о.т. 75, разположена успоредно на бул. „Придунавски” – нереализирана по сега действащия ПУП.
– Заличава се улична ос от о.т. 63 / през о.т. 66, 76, 108,109,110/ до о.т 111.
– Създава се нова улична ос, северно от ж.п. линията от о.т. 10539 /през о.т. 10538,10536, тупик към 10537, 10535, 10534, 10533,10532,10531/ до о.т. 10524. Крайбрежната ос продължава в източна посока от о.т. 10525, през о.т. 10526 и 10527 до о.т. 10528.
– Създава се нова ос от о.т. 10523 / през о.т. 10530,10529, 10528, 10549, 10550, до о.т. 10571 в района на ул. „Мостова“.
– Създава се връзка между осите разположени успоредно на р. Дунав и северно от ж.п. линията с бул. „Фердинанд” през о.т. 10525, 10524, 10523,10522, 10521, 10520 до 10515 / в трасето на Дълбокия път/.
– Създава се нова кръгова ос от о.т. 10515, 10516, 10517, 10518, 10519 до о.т. 10515 в района на кръстовището бул”Придунавски”, бул. „Фердинанд”, ул.”Райко Даскалов”, ул. Кресна и ул. „Войводова”.
3. Изменя се Плана за регулация, отразено с кафяв и зелен цвят за следните квартали и урегулирани поземлени имоти, както следва:
– Изменят се бордюрните линии на кв. 66 и кв. 65, осигуряващи връзка на ул. „Цар Калоян” със ул. „Славянска”;
– Изменя се бордюрната линия на разделителната ивица по ул. „Славянска”;
– Изменя се улично-регулационната и бордюрната линия на кв. 70, засягащо границите на ПИ 63427.2.720;
– Изменя се улично-регулационната и бордюрната линия на кв. 69, в района на ПИ 63427.2.741, 63427.2.742 и 63427.2.743 и УПИ І-за жилищно строителство;
– Изменя се бордюрната на кв. 76 към ул. „Велико Търново”;
– Изменя се улично-регулационната и бордюрната линия на кв. 91, засягащо границите на УПИ І -747;
– Изменя се улично-регулационната и бордюрната линия на кв. 78, засягащо границите на УПИ ІV-775 и V-777;
– Изменя се бордюрната на кв. 79 към бул. „Придунавски”;
– Изменя се улично-регулационната и бордюрната линия на кв. 81, засягащо границите на УПИ І-897, VІ –за музей /Музей „Захари Стоянов” и V-за общ. строителство, озеленяване и трафопостове;
– Изменя се улично-регулационната и бордюрната линия на кв. 82, засягащо границите на ПИ 63427.2.905 и УПИ ІІ-902,903,904;
– Изменя се улично-регулационната и бордюрната линия на кв. 274, засягащо границите на УПИ І-1423, ІІ-1433 и VІ-1429 /Музей „Калиопа”/ и в района на ПИ 63427.2.5457 по КККР на гр. Русе;
– Изменя се бордюрната на кв. 273 към ул. „Райко Даскалов”;
– Изменя се бордюрната на кв. 279 при кръстовището на ул. „Войводова” с бул. „Фердинанд”;
– Изменя се бордюрната на кв. 278 към бул. „Фердинанд”;
– Изменя се улично-регулационната и бордюрната линия на кв. 275, засягащо границите на УПИ І-1260 и ІІ-1336;
– Изменя се улично-регулационната и бордюрната линия на кв. 927, засягащо границите на УПИ І-за общ. обслужване, ІІ-за озеленяване, ІІІ-за движение и транспорт, ІV-озеленяване, V-за техническа инфраструктура и VІ-за движение и транспорт;
– Изменя се улично-регулационната и бордюрната линия на кв. 926, засягащо границите на УПИ І-ОД др. рекреации;
– Изменя се улично-регулационната и бордюрната линия на кв. 924, засягащо границите на УПИ І-за озеленяване, УПИ ІІ-за техн. инфраструктура, УПИ ІІІ-ОД др. рекреации, УПИ ІV-за движение и транспорт, УПИ V-за обществено обслужване, УПИ VІ-за озеленяване, УПИ VІІ-924, УПИ VІІІ-за движение и транспорт;
– Изменя се улично-регулационната и бордюрната линия на кв. 925, засягащо границите на УПИ І-5694, УПИ ІІ-5695-за административно обслужване,УПИ ІІІ- за административно обслужване, УПИ ІV-83 за движение и транспорт, УПИ V-84- за обществено обслужване, УПИ VІ-921,922- за обществено обслужване, УПИ VІІ-5734-за пристанище, УПИ VІІІ-2- за обществено обслужване, УПИ ІХ-5735-за пристанище, УПИ Х-5540-за обществено обслужване и УПИ ХІ- за движение и транспорт;
– Заличават се УПИ ХХV-21, ХХVІ, ХХVІІ-21, ХХVІІІ, ХХІХ и ХХХ-21, отразено чрез задраскване с кафяв цвят.
4. Обособява се нов квартал 8711 в който се обособява УПИ І-за озеленяване;
5. С плана за застрояване, в обхвата на проекта се определят следните устройствени зони за съответните територии: Смесена крайречна транспортно-складова зона (СТск), Смесена крайречна паркова традиционна зона (СОзт), Смесена крайречна парково-рекреационна зона (СОзр) и Централна зона (Ц), както следва:
– В района на Речна гара и по протежението на брега на река Дунав до хотел „Рига, за територията на кв. 923, западната част на кв. 924 и западната част на кв.925 се определя зона за застрояване (СТск);
– В кв. 923 се запазва съществуващото обществено-обслужващо застрояване и се допуска ново такова на изток до съществуващото с ограничителни линии на застрояване;
– В УПИ III-за административно обслужване се запазва съществуващото обществено-обслужващо застрояване. В УПИ VII-5734 – за пристанище се приема ново обществено-обслужващо застрояване с ограничителни линии на застрояване свободно разположено в имота;
– В УПИ VIII-за обществено обслужване се допуска ново обществено-обслужващо застрояване с ограничителни линии на застрояване свободно разположено в западната и източната част на имота;
– В УПИ VI-921,922 за обществено обслужване се допуска ново обществено-обслужващо застрояване с ограничителни линии на застрояване разположено свободно в източната част на имота и свързано в югозападната част на имота на страничната регулационна линия към УПИ V-84 за обществено обслужване;
– В УПИ V-84 за обществено обслужване се допуска ново обществено-обслужващо застрояване с ограничителни линии на застрояване разположено свързано на североизточната странична регулационна линия към УПИ VI-921,922 за обществено обслужване;
– Източно от определената зона (СТск) за части от квартали 925, 924 и 927 се определя зона за застрояване (СОзт).
– От двете страни на Дълбокия път за УПИ I – за обществено обслужване и УПИ V-за обществено обслужване се допуска ново свободно разположено обществено-обслужващо застрояване с ограничителни линии на застрояване и за тях се определя зона за застрояване (Ц);
– Източно от определената зона (СОзт) за източните части на квартали 924 и 927 се определя зона за застрояване (СОзр), като в северозападната част на зоната в УПИ X-5540 за обществено обслужване се допуска ново свободно разположено обслужващо застрояване с ограничителни линии на застрояване.
Решението може да се оспори в 30/тридесет/-дневен срок от обнародването му в държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)