Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1385

РЕШЕНИЕ № 1385
Прието с Протокол № 63/03.08.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Отменя Решение № 1352/06.07.2007 г. на Общински съвет – Русе.
2. Задължава Кмета на общината в срок от четири месеца да внесе за приемане в общинския съвет План за застрояване на Парка на младежта, след преработка на представения проект и съпровождащите го схеми, възложен на проектантски колектив с ръководител арх.Мария Костадинова по договор № 190/17.09.2004 г., както следва:
2.1. Обслужващия автомобилен път към тенискортовете и басейна да завършва до паркинга за автомобили, като отпадне частта му към входа на тенискорта и към „Дунавски кът”. На плана да се посочи подхода към Музея на транспорта и при необходимост се подчертае визуално
2.2. Да се ограничи броя на паркоместата до 200, като се локализират към спортния терен 40 бр., към болничния терен 30 бр. и по „Алеи Възраждане” 130 бр.
2.3.Да се ограничи броя на атракционните съоръжения и те се предвидят само на местата на съществуващите.
2.4.Да отпадне предвиденият летен амфитеатър към Дома на културата.
2.5.Да се ограничат застроената площ и площта за сезонно ползване както следва: за снек-бар „Баба Яга” –ЗП 172 кв.м. и 200 кв.м. за сезонно ползване и за „Кенор” ЗП 282 кв.м. и за сезонно ползване 320 кв.м.
2.6.Към устройствения план да се изработят фрагменти за площите за сезонно ползване към търговските обекти като се посочат граници с очертания, размери и конфигурация.
2.7.В окончателния проект да се изработи регулационен план за територията.
2.8.Да се изготвят Специфични правила за територията на Парка на младежта, регламентиращи начина на ползване и функциониране на обектите, транспортното обслужване, изискванията за елементите и обектите на парковата архитектура.
2.9.Да се премахнат разположените върху съществуващи озеленени (затревени и благоустроени) площи елементите за сезонно ползване (летни барове, барбекюта и тераси с маси за сервиране на открито). Същите да се ситуират и обозначат с размери и квадратури върху съществуващи или новопредвидени площадки с асфалтова или друга твърда настилка, върху която няма зеленина, като се държи сметка за достъп и обслужване, без да се смущава пешеходното движение в парка;
2.10.Да се премахнат новопредвидените кафе-барове по северната крайбрежна променада, тъй като попадат върху озеленения партер между двете алеи и нарушават характера на тази част от парка;
2.11.Да се детайлизира проучването върху предвидените за отчуждаване части и общински поземлени имоти в централната част на парка около сегашната ул.Патриарх Евтимий, с оглед на трансформирането им в озеленени площи. Да се преосмисли функционално или да възстанови по първоначалното й предназначение (лятна читалня или открит летен дансинг) площадката разположена източно от горепосочените имоти, която понастоящем се ползва за склад и работилница;
2.12.Да отпаднат посочените под № 5.3. места за нови едрогабаритни атракционни съоръжения, тъй като същите са предвидени за разполагане върху съществуващи озеленени площи и биха нарушили пейзажния характер на най-живописната алея в парка;
2.13.Трасето на предвидения в проекта периферен път, продължение на „Алеи Възраждане” да бъде продължено до ул.”Бр.Обретенови”, а оттам и до крайбрежния булевард, като по този начин се осигури обслужване на спортните обекти и обектите за обществено хранене от север, без да пресича територията на парка;
2.14.Разположението на местата за паркиране и определяне на техния брой да се съобрази с преработената по предходните точки комуникационно-транспортна схема, при съблюдаване на чл.32, ал.2, т.3 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии;
2.15.Проектът да се доразвие в част „Озеленяване и паркоустройство”, като се акцентира върху екологичната характеристика и значимост на Парка на младежка.
3. Задължава кмета на общината да образува проверка на сектор „Незаконно строителство” за наличието на незаконни строежи в Парка на младежта и да внесе доклад за следващото заседание на общинския съвет.