Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1386 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, и във връзка с чл.110, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и заявления с вх. № УТ-31-62 от 09.11.2022 г., от „Уникат 2005“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 63427.98.29 в нов квартал 887 в м-ст „Слатина“, гр. Русе както следва:

  • С ПУП – ПУР се проектира нова улична регулация от о.т. 10778.2 до о.т. 10778.5 и се предвиждат нови обслужващи улици с ширина 8м; Засягат се имотните граници на ПИ № 63427.98.29, 63427.98.37, 63427.98.28, 63427.98.38, 63427.98.48, 63427.98.49, 63427.98.50, 63427.98.51, 63427.98.8, 63427.98.7, 63427.98.25, 63427.98.30, 63427.98.19;
  • С ПР за ПИ с идентификатор 63427.98.29 се образува нов УПИ VIII-29 по вътрешни имотни граници и проектна улична регулация;
  • С ПЗ се предвижда ново застрояване с ограничителни линии, разположено на уличните регулационни линии от изток и запад и на по 3м от двете вътрешни регулационни линии;
  • За имота се определя устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп), съответстваща на ОУПО- Русе;

Обявление за решението да се изпрати за обнародване в „ Държавен вестник“ в 7-дневен срок от приемането му от Общински съвет – Русе.

Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)