Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1386 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл.134, ал. 2 от ЗУТ, Протокол № 8/01.04.2015г. на ОЕСУТ и заявление за разглеждане и одобряване на подробен устройствен план с вх. № УТ-31-4/26.01.2015 г. на Община Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява ПУП – ПРЗ и ИПУР – „Крайбрежна парково – рекреационна зона на град Русе”, част от ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001 по оперативна програма ”Регионално развитие 2007-2013г.” по следните позиции:
1. Предложеното геометрично решение с проекта за ПУП.
2. В съответствие с геометричното решение се изменя Плана за улична регулация, отразено с кафяв и зелен цвят в следните участъци:
– Заличава се част от оста преминаваща през о.т. 806, 805, 807, 808, 809,810 до о.т. 811, по ул. „Братя Обретенови“ , като се създава нова от о.т. 803 до о.т. 10665;
– Създава се нова улична ос от о.т. 10636, през о.т. 10637 и 10661 до о.т. 10668;
– Създава се нова улична ос от о.т. 10637, през о.т. 10641 и 1053 до о.т. 10676;
– Създава се нова улична ос от о.т. 10645, през о.т. 10644, 10641 и 10643 до о.т. 10642;
– Създава се нова улична ос от о.т. 10649, през о.т. 10653 до о.т. 10657;
– Създава се нова улична ос от о.т. 209, през о.т. 10576, 10557, 10578, 10579, 10579, 10580, 10581, 10584, 10582, 10583, 10585, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594, 10595, 10631 /тупик в северна посока от 10632, 10633, 10634, 10635/, 10636, 10652, 10651, 10650, 10645, 10647, 10646, 10648, 10649, 10676, 10675, 10674, 10673, 10672, 10671, 10670, 10669 до о.т. 10666;
– Създава се нова улична ос от о.т. 10622, през о.т. 10692, 10621, 10620, 10619, 10703, 10623, 10624, 10625, 10698, 10626, 10627, 10628 до о.т. 10629;
– На север от „Парк на младежта се създават се нови квартали с номера 928, 929,930, 931, 932, 933,934,935,936,937, 938 и 939;
– В квартал 928 се обособяват УПИ I-за движение и транспорт, II – за озеленени площи, III-за инженерно техническа инфраструктура, IV- за озеленени площи, V-за движение и транспорт, VI – за културно историческо наследство, VII – за озеленени площи, VIII – за обществено и делово обслужване, IХ – за пристанище, Х – за обществено и делово обслужване, ХI – за движение и транспорт и ХII – за движение и транспорт;
– В квартал 929 се обособяват УПИ I- за озеленени площи, II – за движение и транспорт , III- за културно историческо наследство, IV- за културно историческо наследство, V- за обществено и делово обслужване, VI-за обществено и делово обслужване, VII – за озеленени площи, VIII- за движение и транспорт, IХ-за за обществено и делово обслужване, Х – за озеленени площи, ХІ – за спорт и атракции;
– В квартал 930 се обособяват УПИ I- за жилищни нужди;
– В квартал 931 се обособяват УПИ от I до ХХІV, като УПИ ХХII, ХХIII и ХХIV са с предназначение за движение и транспорт;
– В квартал 932 се обособяват УПИ от I до VIII;
– В квартал 933 се обособяват УПИ от I-за обществено обслужване и II – за жилищни нужди;
– В квартал 934 се обособяват УПИ от I-за обществено обслужване и II – за жилищни нужди;
– В квартал 935 се обособява УПИ от I-за обществено обслужване;
– В квартал 936 се обособяват УПИ от I-за обществено обслужване, II – за инженерно техническа инфраструктура и III – за жилищни нужди;
– В квартал 937 се обособяват УПИ I- за жилищни нужди;
– В квартал 938 се обособяват УПИ I- за жилищни нужди;
– В квартал 939 се обособяват УПИ I– за озеленени площи;
– Изменя се северо-източната регулационната граница на квартал 940, отразено с кафяв цвят;
– В квартал 1000 се променят границите на УПИ I, и се обособяват II – за движение и транспорт, III – за озеленени площи и IV – за инженерно техническа инфраструктура;
– В квартал 1001 се променят границите на УПИ VI.
– Заличават досегашни УПИ от XII до XXXIV, означено с кафяв цвят.
3. В обхвата на проекта се определя устройствена зона (СОзр) със следните няколко подзони: „За рекреационни и озеленени площи”, „Северен скат”, „Пешеходни площи”, „За еднофамилно жилилищно строителство и семейни хотели” и „За ниско етажно жилищно строителство”, със следното разположение:
– В урегулираните поземлени имоти в кв. 930 и в западната част на кв. 931 се допуска ново ниско етажно жилищно застрояване с ограничителни линии на застрояване свободно разположени спрямо регулационните линии на имотите.
– В УПИ XIX-за за обществено обслужване се допускат две нови едноетажни обществено-обслужващи сгради /кафе-бар/ с озеленен покрив свободно разположени в южната част на имота, под ската на северната алея на „Парк на младежта”;
– В кв.929 за УПИ IX-за обществено обслужване се допуска нова едноетажна обществено обслужваща сграда свободно разположена в имота;
– В кв.928 за УПИ VIII-за обществено обслужване се допускат нови обществено-обслужващи сгради свободно разположени в имота;
– В кв.928 за УПИ IX-за пристанище се допускат нови обществено-обслужващи сгради свободно разположени в западната и източната част на имота.
– В кв. 933 и в кв. 934 в УПИ II-за жилищни нужди се допуска ново ниско етажно жилищно застрояване с ограничителни линии на застрояване свободно разположени спрямо регулационните линии на имотите;
– В кв. 937 и в кв. 938 в УПИ I-за жилищни нужди се допуска ново ниско етажно жилищно застрояване с ограничителни линии на застрояване свободно разположени спрямо регулационните линии на имотите;
– В урегулираните поземлени имоти УПИ I-за обществено обслужване в квартали 933, 934 и 935 се допускат нови обслужващи сгради – семейни хотели до 20 легла – свободно разположени в имотите;
– В квартал 932 в УПИ I-за спорт и атракции се допускат нови обществено-обслужващи сгради свободно разположени в имота, спортни игрища, басейни и паркинги;
– В квартал 936 в УПИ I-за обществено обслужване се допуска нова пететажна обслужваща сграда, хотел и казино. В УПИ III-за жилищни нужди се допуска ново ниско етажно жилищно застрояване с ограничителни линии на застрояване свободно разположени спрямо регулационните линии на имота;
– В квартал 929 в УПИ X – за озеленени площи се приема амфитеатър – лятна сцена и водна площ – сух фонтан.
– В квартал 928 за УПИ X-за обществено обслужване се допуска нова двуетажна обществено-обслужваща сграда свободно разположена в имота.
Решението може да се оспори в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването му в държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)