Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1387 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 и т. 5 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-44 от 18.04.2023г. от Антон Иванов Караиванов, управител на „АВ СТРОЙИНВЕСТ“ ООД, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.298.55 и парцеларен план (ПП) на ПИ с идентификатор 63427.298.78, местност „Саръ баир“, община Русе, област Русе, като се изпълнят изискванията на чл.108, ал.2 от ЗУТ. С проекта ПУП – ПЗ се определя Смесена многофункционална зона – разновидност 2 – „Зона (Смф 2)“, съгласно предвижданията на ОУПО – Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната.
  2. Разрешава изработване на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатори 63427.298.55 и 63427.298.78, находящи се в местност „Саръ баир“, община Русе, област Русе, в съответствие с одобрено задание в т.1.

ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.

Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)