Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1387 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 129, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Протокол №6/11.03.2015 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-64/22.12.2014 г., Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в ПИ 000095 към ПИ 000094 в местност „Джевелията”, землище на с. Просена, община Русе.
Решението може да се оспори в 30–дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)