Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1388 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, искане с вх. №УТ-27-24 от 01.03.2023 г. от Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 51679.173.479, местност „Над село“, землището на с. Николово, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ да се определи устройствена зона „Спорт и атракции“ (Са), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. С проекта за ПУП-ПЗ се предвижда ново свободно застрояване в рамките на ограничителни линии във всички новообразувани имоти, съобразени с изискванията на ЗУТ както и наличието на прилежащия от югоизток язовир за напояване и риборазвъждане. Проектът за ПУП-ПЗ да се съобрази с изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 51679.173.479, местност „Над село“, землището на с. Николово, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)