Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1389 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-19/28.04.2023 г. от „Картел-85“ ЕООД чрез Деян Филчев Филев, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план нова пътна връзка, свързваща ПИ 47336.63.376 с ПИ 47336.63.374 и ПИ 47336.63.377 в м. „Калето“, землище на гр. Мартен.
  2. Във връзка с преминаването през ПИ 47336.63.76 – общинска публична собственост, дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на част от имота с площ 1385 кв. м., като срокът на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)