Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1389 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 от ЗМСМА и чл. 56, ал.2 и чл. 57, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. Създава се нов чл. 70а, със следния текст:
Чл. 70а. (1) Върху монументално-декоративните елементи могат да се поставят надписи, съдържащи само името на автора, годината на изграждане, повод за изграждане и вида за конкретния монументално-декоративен елемент.
(2) Надписи могат да бъдат поставяни на постамента на паметник, монумент или декоративен елемент или до него, оформени на терена.
(3) Главният архитект на общината разрешава, въз основа на проекти, съгласувани с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от ЗУТ, поставянето на надписи върху паметниците и монументално-декоративните елементи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)