Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 139 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 38 от Закона за лечебните заведеня, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост, чл. 44, ал. 4 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се направи непарична вноска в МБАЛ – Русе АД ЕИК 117505556, седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Независимост” № 2 на движими вещи частна общинска собственост /медицинска апаратура и оборудване/ с балансова стойност в размер на 277 402, 00 лева /двеста седемдесет и седем хиляди и четиристотин и два лева/, находящи се в сградата на закрития ДМСГД гр. Русе, подробно описани в Списък – Приложение № 1.
2. Дава съгласие до приемане на решение на Общо събрание на МБАЛ – Русе АД за увеличаване на капитала с размера на непаричната вноска в размер на 277 402, 00 лева, да се учреди на МБАЛ – Русе АД ЕИК 117505556, седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Независимост” № 2 безвъзмездно право на ползване върху вещите, описани в Списък – Приложение № 1, за срок не по-дълъг от 10 години.

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Русе, чрез Общински съвет – Русе в 14-дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)