Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 139 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 2 и ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, и чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 на същия член от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 1, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 13, ал. 2 на същия член, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да се отдаде под наем, при спазване на правилата в областта на държавните помощи, за срок от пет години,на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“,ЕИК 202766380,част от терен – частна общинска собственост, за поставяне на преместваем обект павилион за тото-пункт, с площ 14,85 кв. м, находящ се в гр. Русе, по ул. „В. Търново“ и ул. „Княжеска“, т.359 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с месечна наемна цена – 85,00 лв. (Осемдесет и пет лева) без включен ДДС.

  Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе по реда на  Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)