Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 139

Прието с Протокол № 9/19.04.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 31, ал.1, 2, 3 и 4 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 3 от 23.03.2012 г. на КОбС и искане от Марин Неделчев Иванов, Общинският съвет реши:

І. Да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС на Марин Неделчев Иванов от град Мартен, община Русе, представляваща УПИ І-1274 в кв. 69 по плана на град Мартен, община Русе, с площ от 923.00 кв.м., предмет на АЧОС № 5994 от 03.07.2009 г.(вписан под № 44 том 28 н.д.6025, вх. рег. № 10 от 02.09.2009 г. на АВп.), на цена в размер на 14 400.00 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувача .
ІІ. Кметът на Община Русе да издаде заповед, в която да посочи цената и другите плащания, както и сключи договор за продажба
ІІІ. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)