Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 139

РЕШЕНИЕ № 139
Прието с Протокол № 10/17.04.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и 2 от ЗОС, във връзка с чл.44, ал.1 и 2 от Наредба № 1 на ОбС Русе, и искане вх.№ 40/66/27.12.2007г. от фондация „Трета възраст”, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за провеждане на конкурс за учредяване възмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години за част от имот в гр.Русе, описан в АОС № 3123/16.08.1999г., представляващ две помещения в северната част на ІІ-ри етаж по ул.”Йосиф Цанков” № 47 с обща площ от 34 кв.м., за Дневен център за възрастни хора, на пазарна стойност 2040,00лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация по провеждане на конкурса, да издаде заповед за определяне на спечелилия конкурса и сключи договор за учредяване възмездно право на ползване.
Спечелилият конкурса се задължава да извърши необходимия ремонт на помещенията със свои сили и средства.
Възмездното право на ползване на стойност 2040,00 лв. да се погаси чрез средствата, изразходвани за ремонт на помещенията.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на спечелилия конкурса.