Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1390 Прието с Протокол № 49/15.06.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и изготвената скица – предложение от „Геодезия-97“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява задание и разрешава изработване на ПУП – ПУР, ИПУР на бул. „Гоце Делчев“, от бул. „България“ /в района на о.т. 8896/ до новите строителни граници по ОУПО Русе /ул. „Ал. Хаджи Русет“/.

ПУП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Решението да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението в частта с която се разрешава ИПУР подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от разгласяването му по реда на чл. 124, ал. 2 от ЗУТ, чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)