Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1390 Прието с Протокол № 49/23.04.2015 г.

На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

НАРЕДБА №15
за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Тази наредба определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на следните видове отпадъци на територията на Община Русе съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му:
1. битови отпадъци, включително опасни битови отпадъци и биоотпадъци;
2. строителни отпадъци;
3. масово разпространени отпадъци – отпадъци от опаковки (ООп), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (ОМОН), излезли от употреба гуми (ИУГ) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО),
както и поддържането и опазването на чистотата на територията на Община Русе.
(2) С наредбата се уреждат изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, както и условията за предаване на отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и други.
Чл. 2. Наредбата е задължителна за населените места на територията на Община Русе и се отнася до всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината, както и до юридическите лица, едноличните търговци, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.

Глава втора
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Чл. 3. Физическите и юридическите лица, и едноличните търговци са длъжни:
1. При възникване на замърсяване лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда;
2. При извършване на проверки, свързани със спазването на настоящата наредба, да осигуряват достъп на контролните органи до обектите, имотите и/или съоръженията, в които се образуват, съхраняват и/или третират отпадъците, до всички документи и данни, свързани с извършваната проверка, както и да им оказват съдействие при изпълнение на техните функции;
3. Да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради;
4. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите (в това число и незастроените), на които са собственици, ползватели или наематели;
5. Да почистват и поддържат чистотата на терени – общинска собственост, които ползват за търговска дейност на открито, включително обезпечаването им с необходимия брой кошчета;
6. Да почистват редовно от всякакъв вид отпадъци и от сняг и лед, прилежащите части към сградата и терените, които стопанисват.
7. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения и установяване на извършителите им.
Чл. 4. Забранява се:
1. Изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места;
2. Изгарянето или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците;
3. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта специализирани съдове и замърсяване на пространството около тях, както и оставянето на капаците на съдовете отворени;
4. Ползването на съдовете за отпадъци не по предназначение;
5. Преобръщането, механичното увреждане и унищожаването на съдовете за отпадъци;
6. Преместването на съдовете за отпадъци от определените им места без съответното разрешение на общинската администрация;
7. Паркирането на пътни превозни средства по начин, който би попречил на събирането и извозването на отпадъците и снегопочистването;
8. Изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки на обемисти отпадъци от опаковки, които не са предварително сгънати или смачкани;
9. Изхвърлянето на замърсени хартия и картон и неизмити стъклени и пластмасови опаковки в съответните специализирани съдове за отпадъци от опаковки;
10. Изхвърлянето на плоско стъкло, стъкла от прозорци, огледала, съдове от керамика, порцелан, оловно и огнеупорно стъкло, както и електрически крушки и луминисцентни лампи в съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки от стъкло;
11. Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнерите за смесени битови отпадъци;
12. Изхвърлянето на битови отпадъци в съдовете за разделно събиране;
13. Изхвърляне на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци;
14. Смесването на различни фракции оползотворими компоненти, както и смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете (местата) за разделно събиране на отпадъци; смесването включва и разреждане на опасни вещества;
15. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и от търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за отпадъци;
16. Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци, в съдовете за разделно събиране на отпадъци и около тях на отпадъци от промишлеността, строителството, селското стопанство и животноводството;
17. Изхвърлянето в съдовете за неопасни отпадъци на отпадъци и/или вещества с потенциално висок екологичен и/или здравен риск, както и отпадъци и/или вещества, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника (в т.ч. строителни, едрогабаритни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др.);
18. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за отпадъци и изхвърлянето на незагасена жар;
19. Изваждане и нерегламентирано събиране на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните съдове за разделно събиране;
20. Миенето, гресирането, смяната на масла, ремонтирането и разкомплектуването на моторни превозни средства на улици, тротоари, паркинги, площади, зелени площи, места за отдих и др.;
21. Транспортиране на материали, продукция, стоки и отпадъци по улиците на населените места и по общинската пътна мрежа с транспортни средства, допускащи разпиляване и замърсяване на пътя;
22. Изхвърлянето на строителни отпадъци извън определените с маршрутен лист от общината места;
23. Отклоняване от предварително указания в маршрутния лист маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси;
24. Замърсяването по какъвто и да е начин на териториите за обществено ползване, улици, тротоари, площади, зони за отдих и развлечения, тревни площи, междублокови пространства и др.;
25. Изхвърлянето на отпадъци, изливането на замърсени води, изтупването на килими, черги, пътеки, др. замърсени предмети от балкони и прозорци на жилищните сгради;
26. Непочистването на улични платна, тротоари, прилежащи площи, междублокови пространства и тревни площи след прибиране на стоварени отоплителни, строителни и др. материали от собственика им.

Глава трета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /В Т.Ч. ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ/ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл. 5. (1) Дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци се извършват от лица, притежаващи съответно разрешително, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за конкретната дейност.
(2) Границите на територията, на която се осъществява организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, се определя със заповед на кмета на общината до 30 октомври на предходната, за всяка следваща година.
Чл. 6. (1) Кметът на общината осигурява съдове за битови отпадъци за извършване на услугата събиране на битови отпадъци в границите, определени със заповедта по чл. 5, ал. 2.
(2) За новопостроени сгради, броят на необходимите съдове за битови отпадъци се заявява от собствениците на сградата и се одобрява от общинската администрация съобразно вида, предназначението, приблизителния брой на ползвателите, наличието на други съдове за битови отпадъци в съседство и др. фактори.
(3) Лицата, на които са предоставени индивидуални съдове за събиране на битови отпадъци са длъжни да опазват предоставените им съдове за битови отпадъци от механично увреждане, унищожаване на съдовете за отпадъци и посегателство върху тях от трети лица.
Чл. 7. (1) Всички лица, собственици, наематели и ползватели на недвижими имоти, вкл. и на търговски обекти или части от тях, са длъжни да почистват и поддържат чистотата в имотите в това число и незастроените имоти, дворовете и прилежащите територии, и да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за събиране и третиране на всеки конкретен вид отпадък;
(2) В сградите, в режим на етажна собственост, за изпълнение на задълженията по ал. 1 отговорност носят техните редовно избрани представители (управители, председатели).
(3) Почистването, снегопочистването и поддържането на чистотата (вкл. обезпечаване с необходимия брой кошчета за отпадъци) на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени – общинска или частна собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.
Чл. 8. Ползвателите на административни, социални и обществени сгради, заведения за обществено хранене, търговски обекти и обекти за отдих, забавления и туризъм и домакинствата в населените места с население над 5000 жители на територията на Община Русе са длъжни да събират разделно образуваните от тях отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.
Чл. 9. (1) Лицата по чл. 8 създават вътрешна организация с цел осигуряване на разделно събиране на отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на съответния обект;
(2) В случай че на територията на един имот има повече от един ползвател, организацията за разделно събиране може да бъде:
1. обща за всички ползватели – при наличие на общи помещения за събиране на отпадъците;
2. индивидуална за всеки ползвател – при наличие на отделни помещения за събиране на отпадъците.
(3) В случаите на ал. 2, т. 1 с вътрешни правила се определя отговорно лице за разделното събиране на територията на имота.
Чл. 10. Лицата по чл. 8 предават и/или изхвърлят събраните отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на:
1. определените за целта места, когато на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране на отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло или
2. на организация по оползотворяване, която има изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на съответното населено място в Община Русе, когато на територията на населеното място няма организирана система за разделно събиране на отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.
Чл. 11. Площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло подлежат на вписване в регистъра, поддържан от кмета на общината съгласно чл. 19, ал. 3, т. 14 от ЗУО.
Чл. 12. Информацията за поддържане на регистъра се предоставя от компетентния орган (РИОСВ), отговорен за издаването на разрешението или регистрационния документ за дейности с отпадъци.
Чл. 13. (1) Регистърът по чл. 11 се води и поддържа в електронен вид.
(2) Регистърът съдържа следната информация:
1. ЕИК и адрес на управление на оператора на площадката;
2. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;
3. адрес за кореспонденция, включващ населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;
4. адрес на площадката/ите, на които се извършва дейността;
5. номер на документ по чл. 35 от ЗУО издаден от компетентния орган.
6. код и наименование на отпадъците, които се приемат на площадката, съгласно Наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО.
Чл. 14. На вписване в регистъра подлежи всяка отделна площадка, за която има издадено разрешение за извършване на дейността от компетентния орган.
Чл. 15. Всяка площадка вписана в регистъра по чл. 11 може да приема отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло от физически и юридически лица, които са образували тези отпадъци при дейността си.
Чл. 16. Притежателят на разрешението/регистрационния документ за дейности с отпадъци на площадките по чл. 11 от наредбата се задължава да представя в Община Русе в началото на всяка календарна година, не по-късно от 10 март, копие от годишния отчет за отпадъци за предходната календарна година, изготвен съгласно разпоредбите на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 17. Извършването на дейностите по събиране, транспортиране и/или третиране на строителните отпадъци (СО) (включително строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения), е задължение на собственика, възложителя или изпълнителя на дейността, от която са формирани.
Чл. 18. (1) Лицата, извършващи строителство, разрушаване на сгради и/или доброволно премахване на строежи, извършват дейността си по начин, осигуряващ последващо оползотворяване, в т. число рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на ЗУО.
(2) Възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци, генерирани при строителство, разрушаване и доброволно премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване сгради.
(3) Когато строителните отпадъци са генерирани по време на принудително премахване на строежи, отговорност за предаването за оползотворяване на отделените строителни отпадъци, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране носи кметът на Община Русе.
(4) Разходите, извършени за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците по ал. 3, се възстановяват по реда на чл. 10, ал. 5 от ЗУО.
Чл. 19. (1) Възложителят на строителни и монтажни работи, с изключение на текущи ремонти, и възложителят на дейности по премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци (ПУСО) съгласно разпоредбите на чл. 11 от ЗУО и приложението към чл. 1, ал. 3 от Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
(2) ПУСО се изготвя в обхват и съдържание, определени в наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
(3) Лицата по ал. 1 изготвят транспортен дневник на СО и отчет за изпълнение на ПУСО съгласно Приложения №6 и №7 към Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
(4) В случаите, когато не се изисква изготвяне на ПУСО, както и за всички строежи, за които процеса на изготвяне и одобряване на строителните книжа и инвестиционните проекти е започнал преди 14.07.2014 г., Кметът на Община Русе или упълномощено от него лице определя маршрут за транспортиране на строителни отпадъци до депо и/или съоръжение за третирането им. Маршрутният лист се издава след подаване на искане по образец съгласно Приложение №1 към наредбата.
Чл. 20. Лицата по чл. 17 от настоящата наредба са длъжни:
1. Да ограничат с плътна ограда от трайни елементи определената строителна площадка или терена, на който се извършва премахване на незаконен строеж, както и да постави информационно-указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна преди да е започнала каквато и да било дейност (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура);
2. да съхраняват копие от всички необходими документи (строително разрешение, план за управление на строителните отпадъци, маршрутен лист за извозване на СО, пропуск за движение на автомобилите, извозващи СО, и др.) на строителния обект.
3. след приключване на строителството да възстановят първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната площадка на обекта, което включва и почистване на цялата строителна площадка и измиване на улиците, тротоарите, алеите, пешеходните зони и др. замърсени елементи на строителната площадка с твърда настилка.
Чл. 21. Забранява се:
1. Възлагането или извършването на строителни или монтажни работи, или премахване на строежи без наличие на план за управление на строителни отпадъци, в случаите, когато такъв се изисква.
2. Замърсяване на тангиращите със строителния обект тротоари, улични платна, зелени площи и други терени, със строителни материали и строителни отпадъци по време на строителството, както и повреждането им с тежка техника;
3. Замърсяването по какъвто и да е начин (при излизане от строителната площадка на камиони с мръсни гуми, замърсяване от работниците, работещи на строителната площадка и др.) на улиците, тротоарите и др. територии за обществено ползване извън границите на строителната площадка и/или извън границите на имота, при извършване на строителни, изкопни или ремонтни работи.
4. Натрупването и разхвърлянето на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки, приготвянето на варови, циментови и други разтвори върху тротоари, улични платна, дъждоприемни шахти, озеленени площи и на отстояние по-малко от 1,5 м от стволовете на дървета или храсти, освен в специални за целта подложки;
5. Замърсяване на пространството около строителния обект с прахови частици по време на строителството или дейностите по премахване и разрушаване на сгради, както и при третирането и транспортирането на СО.
6. Изхвърлянето или изоставянето на строителни отпадъци извън определените за целта места.
7. Транспортирането на строителни отпадъци, строителни материали и други насипни товари в транспортни средства с неуплътнени и непокрити каросерии.
8. Замърсяване на уличните платна при транспортирането на строителни отпадъци, строителни материали и други насипни товари.
9. Съхраняване на изкопани земни маси за обратен насип без издадено писмено разрешение или съгласие от собствениците на използвания терен.
10. Изхвърлянето на едрогабаритни, битови и строителни отпадъци и материали директно от етажите или покривите на строителните обекти (включително жилищни и административни сгради, търговски обекти и др.), освен в случаите, когато се извършва чрез специализирано съоръжение.
11. Изливането на остатъчен бетон от бетон-помпи върху зелени площи, тротоари, пътни платна, дъждоприемни шахти и други терени общинска собственост. При работа с бетон-помпа, остатъчния бетон да се излива в специално подготвени форми (тави) от строителя, в рамките на строителната площадка.
Чл. 22. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци в резултат от строително-ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради и други са длъжни да съхраняват отпадъците на територията на имота до предаването им за транспортиране с цел последващо оползотворяване или обезвреждане, или да ги извозят до площадка за оползотворяване или обезвреждане на съответния вид отпадъци, като не допускат разпиляването им.

Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Раздел I
Управление на отпадъци от опаковки /ООп/

Чл. 23. (1) Кметът на Община Русе организира дейностите по разделно събиране на отпадъци от опаковки, като сключва договори с:
1. Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО, с които сключва договори при условия и ред, определен с решение на общинския съвет;
2. С други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели І и ІІ от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на Община Русе, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС, в случай на писмен отказ от всички Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Чл. 24. Лицата, с които общината е сключила договор за въвеждане на система за разделно събиране на ООп, са длъжни да:
1. Обслужват съдовете за разделно събиране на отпадъци с оптимална честота, осигуряваща непрепълване на специализираните съдове за отпадъци от опаковки и незамърсяване на териториите около тях.
2. Поддържат площадките около съдовете на системата за разделно събиране на отпадъците чисти, като при всяко събиране на отпадъците от опаковки площадките се почистват и измитат от намиращи се отпадъци в радиус от 2 метра от площадката.
3. Не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на битовите отпадъци.
4. Събират и транспортират разделно отделните видове отпадъци от опаковки.
5. Осигуряват сортирането на разделно събраните отпадъци от опаковки и предаването им за последващо рециклиране и оползотворяване.
6. Предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци за обезвреждане.
Чл. 25. Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места с население над 5000 жители на територията на Община Русе са длъжни да събират разделно образуваните от тях отпадъци от опаковки.
Чл. 26. (1) Лицата по чл. 25 създават вътрешна организация с цел осигуряване на разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на съответния обект.
(2) В случай че на територията на един имот има повече от един ползвател, организацията за разделно събиране може да бъде:
1. обща за всички ползватели – при наличие на общи помещения за събиране на отпадъците;
2. индивидуална за всеки ползвател – при наличие на отделни помещения за събиране на отпадъците;
(3) В случаите на ал. 2, т. 1 с вътрешни правила се определя отговорно лице за разделното събиране на територията на имота.
Чл. 27. Лицата по чл. 25 предават разделно събраните отпадъци:
(1) на организация по оползотворяване, която има изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на съответното населено място в Община Русе, когато количеството на отпадъците, генерирани от дейността не възпрепятства функционирането на общинската система за разделно събиране на отпадъците.
(2) на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО;
(3) на организация по оползотворяване на опаковки.
Чл. 28. Лицата по чл. 25, ползващи изградената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Русе:
1. се осведомяват за графика за обслужване на съдовете за разделно събиране чрез интернет страницата на Община Русе и изхвърлят отпадъците си в цветните контейнери в деня, непосредствено преди вдигане на съдовете;
2. привеждат отпадъците във възможно най-малък обем, почистват отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и не смесват рециклируемите отпадъци със смесените битови отпадъци.

Раздел ІІ
Управление на дейности с Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, Негодни за употреба батерии и акумулатори, Излезли от употреба гуми, Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Чл. 29. Кметът на Община Русе организира дейностите по разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (ОМОН) съгласно разпоредбите на Наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.
Чл. 30. При извършване на дейности по управление на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти юридическите лица и едноличните търговци спазват разпоредбите на ЗУО и специализираните подзаконови нормативни актове.
Чл. 31. Забранява се на физическите лица:
1. Умишленото нарушаване целостта на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби;
2. Изхвърлянето на ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, ОМОН в съдовете за събиране на битови отпадъци или в съдове от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки;
3. Изоставянето или изхвърлянето на неразрешени за това места или други форми на неконтролирано третиране (разкомплектуване, изгаряне и др.) на ИУЕЕО, НУБА, ИУГ, ОМОН;
4. Разкомплектуване на ИУЕЕО на територии за обществено ползване (улици, площади, тротоари, зелени площи и др. места);
5. Нерегламентирано изхвърляне или изливане на електролит от НУБА на неразрешени за това места;
6. Извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания, определени с Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Раздел ІІІ
Управление на дейностите с излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

Чл. 32. Кметът на Община Русе:
(1) организира дейностите по събирането на ИУМПС от имоти общинска и държавна собственост, и предаването им в центровете за разкомплектуване.
(2) Кметът на Общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор с:
1. организация по оползотворяване на ИУМПС;
2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.
Чл. 33. Собствениците на МПС:
(1) с прекратена регистрация на основание на изплатена пълна щета, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба №I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектуване.
(2) на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба №I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба №Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост, могат да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектуване, или да ги съхраняват в имоти частна собственост, като са длъжни да не допускат замърсяване с отпадъци от тях.
Чл. 34. (1) Кметът на Община Русе назначава комисия за извършване на проверки на моторни превозни средства, за които има съмнение, че са излезли от употреба.
(2) Комисията по ал. 1 се състои от:
1. Служител от общинска администрация – отдел „Екология“;
2. Служител на СЗ „КООРС“ при Община Русе;
3. Инспектор от ОД на МВР-Русе – сектор „Пътна полиция“.
Чл. 35. (1) При извършване на проверките комисията по чл. 34 прави предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, намиращи се на терени общинска или държавна собственост. Предписанието към собственика за преместване на ИУМПС се залепва на видно място на моторното превозно средство и представлява стикер по образец съгласно Приложение №2 към Наредбата.
(2) За всяко МПС, на което е направено предписание по ал. 1, се съставя констативен протокол за техническото състояние на ИУМПС – образец Приложение №3 към Наредбата. Протоколът се съставя в 3 (три) еднообразни екземпляра и се подписва от членовете на комисията. При поискване екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.
(3) Връчването на предписанието за преместване на превозното средство се счита за изпълнено с поставяне на стикера. Срокът за преместване на ИУМПС е тримесечен. Същият започва да тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне, и изтича в 24:00 часа на последния ден от тримесечния срок.
(4) Изпълнението на предписанието по ал. 1 се установява с повторна проверка, извършена от комисията или отделни нейни членове. За извършената повторна проверка се съставя констативен протокол съгласно Приложение №4 към наредбата.
Чл. 36. За всички автомобили, на които са поставени предписания за преместване, се изисква информация от сектор „Пътна полиция“ за:
1. идентифициране на МПС по регистрационен номер или друг идентификационен номер и
2. уведомяване на Община Русе за собственика на МПС и неговия постоянен адрес в 14-дневен срок.
Чл. 37. (1) В случай че в срока по чл. 35, ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол по чл. 35, ал. 4 кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС и предаването му в център за разкомплектуване на МПС.
(2) Въз основа на получената от сектор „Пътна полиция“ информация по чл. 36 Заповедта за принудително преместване на автомобила се съобщава на собствениците на МПС по реда на чл. 61 от АПК.
(3) Когато собственикът на ИУМПС е неизвестен или макар и известен не може да бъде уведомен, към документите по чл. 35 се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика. В тези случаи заповедта за принудителното преместване влиза в сила 14 дни след поставяне на таблото за обявления и на интернет страницата на община Русе, считано от датата на поставянето ѝ.
(4) Изоставено регистрирано МПС, за което има влязла в сила заповед за принудително преместване и което е предадено на център за разкомплектуване на МПС, не подлежи на връщане на собственика му.
Чл. 38. В случай че собственикът е известен и не е изпълнил предписанието за преместване по чл. 35, ал. 1 на същия се съставя акт за установяване на административно нарушение от упълномощено от кмета длъжностно лице.
Чл. 39. Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието по чл. 35, ал.1.
Чл. 40. Заповедта по чл. 37, ал. 1 се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС.
Чл. 41. Лицата, сключили договор с кмета на общината за изпълнение на дейности с ИУМПС или отпадъци от тях, са длъжни да :
1. Събират, транспортират, приемат и разкомплектуват всички ИУМПС с влязла в сила заповед по чл. 37, ал. 1, по списък предоставен от общината, като съставят констативен протокол за състоянието им.
2. Водят регистър на принудително премахнатите МПС по възлагане от Община Русе.
3. Издават служебно удостоверение за разкомплектуване на изоставено регистрирано МПС по чл. 19, ал. 9 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.
4. Изпращат екземпляр от удостоверението за разкомплектуване на МПС и предават регистрационните табели на автомобила (когато има такива) в сектор „Пътна полиция“ по месторегистрация на МПС в едноседмичен срок от издаване на удостоверението.

Глава шеста
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИ

Чл. 42. Кметът на общината изгражда общинска система за разделно събиране на битовите биоотпадъци. Дейностите по разделно събиране на биоотпадъци се извършват съобразно разпоредбите на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци.
Чл. 43. Лицата, при чиято дейност се образуват биоотпадъци са длъжни да ги събират разделно при източника на образуване, да не ги смесват с други видове отпадъци и да осигурят възможност за третиране чрез компостиране или анаеробно разграждане.
Чл. 44. Биоотпадъците от домакинствата се предават на общинската система за разделно събиране на биоотпадъци, след въвеждане на такава, или се компостират на място.
Чл. 45. (1) Биоотпадъците от пазари, кухни, ресторанти, заведения за обществено хранене, столове и кетъринг, търговски обекти и др. се събират разделно в съдове за събиране на биоотпадъци на мястото на образуване.
(2) Притежателите на отпадъци по ал. 1 могат да организират самостоятелни системи за тяхното разделно събиране, да ги предават на общинската система за разделно събиране или да извършват компостиране на място.

Глава седма
ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА – ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ (ЕГО), ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА И ДРУГИ
Чл. 46. (1) Кметът на Община Русе осигурява площадка/и за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в населените места на територията на общината с население над 10 000 жители.
(2) Осигуряването на площадката/ите се осъществява:
1. самостоятелно от общината или
2. чрез сключване на договор/и с фирми, които притежават разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности по събиране, транспортиране или оползотворяване на отпадъци на територията на общината или комплексно разрешително по реда на ЗООС, и имат изградена/и площадка/и на територията на общината.
Чл. 47. (1) Видовете отпадъци, които могат да се предават на площадката/ите по чл. 46, ал. 1 и условията за тяхното приемане се определят със заповед на кмета на общината за случаите по чл. 46, ал. 2, т. 1 и с условията на договора за случаите по чл. 46, ал. 2, т. 2.
(2) Информацията се оповестява на интернет страницата на общината.

Глава осма
ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Чл. 48. Предоставените услуги и заплащането им се извършва съгласно разпоредбите на Закона за местни данъци и такси и Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета от Общински съвет-Русе.

Глава девета
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49. Контрол по изпълнение на тази наредба се осъществява от кмета на Община Русе или оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 50. (1) Длъжностните лица, извършващи проверки по тази наредба, имат право:
1. да установяват самоличността на лицето/ата, които са обект на проверката;
2. на достъп до всички обекти и цялата документация, необходима за осъществяване на проверката;
3. да влизат след осигурен достъп от страна на собственика, ползвателя или наемателя в недвижими имоти, обект на проверка;
4. да изискват писмени и устни обяснения от проверяваното лице и всеки, който работи за него;
5. да привличат външни експерти при необходимост.
(2) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се определя 7-дневен срок за представянето им.
Чл. 51. При извършване на проверките длъжностните лица, оправомощени със заповед на кмета на общината, съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения. В протоколите се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове за отстраняване на нарушенията и лица, отговорни за изпълнението им.
Чл. 52. Нарушенията по тази наредба се констатират с Акт за установяване на административно нарушение, съставен от служители на СЗ „КООРС“ и други оправомощени със заповед на кмета на общината длъжностни лица.
Чл. 53. (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или оправомощеното от него длъжностно лице по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 54. Лице, което не осигури предвидените в чл. 3, т. 4 от наредбата достъп и съдействие на контролните органи с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
Чл. 55. (1) За неизпълнение на предписание направено по чл. 51 на физическите лица се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1.
чл. 56. (1) Лице, което не изпълни разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от наредбата, се наказва с глоба (за физически лица) или имуществена санкция (за еднолични търговци и юридически лица) в размер 100 лв. за пластмасова кофа и 800 лв. за контейнер тип „Бобър“.
(2) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1.
Чл. 57. (1) За всички останали нарушения на тази Наредба, които не съставляват престъпления, виновните физически лица се наказват с глоба от 300 до 1000 лв., а едноличните търговци или юридическите лица с имуществена санкция от 1 500 лв. до 5 000 лв.
(2) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1.
Чл. 58. За явно маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението глоби на извършителя в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на ЗАНН.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба :
1. „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.
2. „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
3. „Битови отпадъци“ са „отпадъци от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от домакинствата“.
4. „Излязло от употреба МПС“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, в т.ч.:
а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;
б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) изоставено регистрирано МПС.
5. „Изоставено регистрирано моторно превозно средство“ е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по реда на тази наредба.
6. „Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.
7. „Обезвреждане“ е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. Приложение № 1 съдържа неизчерпателен списък на дейностите по обезвреждане.
8. „Опасни отпадъци“ са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в приложение № 3.
9. „Оползотворяване“ е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло. Приложение № 2 съдържа неизчерпателен списък на дейностите по оползотворяване.
10. „Организация по оползотворяване“ е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.
11. „Отпадък“ е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.
12. „Отпадъци от домакинствата“ са отпадъците, образувани от домакинствата.
13. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер“ са отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.
14. „Повторно нарушение“ е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
15. „Подобни отпадъци“ са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.
16. „Притежател на отпадъци“ е причинителят на отпадъци или физическото или юридическото лице, в чието владение се намират те.
17. „Причинител на отпадъци“ е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.
18. „Разделно събиране“ е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.
19. „Строителни отпадъци“ са отпадъци, получени вследствие на строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от Приложение № 1 на Наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО.
20. „Събиране“ е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци.
21. „Съхраняване“ е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от:
а) три години – при последващо предаване за оползотворяване;
б) една година – при последващо предаване за обезвреждане.
22. „Транспортиране“ е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.
23. „Третиране на отпадъците“ са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.
24. „Управление на отпадъците“ са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер.
25. „Едрогабаритни отпадъци“ са битови отпадъци с код и наименование 20 03 07 “Обемни отпадъци“ съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (дюшеци, мебели – шкафове, дограми, гардероби, дивани, легла, фотьойли и др.).
26. „Маловажен случай“ е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид.
27. „Прилежаща площ“ са териториите около имоти, сгради (в това число и в режим на етажна собственост), павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, ж.п. и автогари, озеленени площи, площадки за игра, и др., за поддържане чистотата на които са отговорни техните обитатели или ползватели.
§ 2. Всички останали използвани в наредбата термини и дефиниции са съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО и подзаконовите нормативни актове към него.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§3. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците и отменя Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе, приета с Решение №413 по Протокол №21 от 26.11.2004 г., изменена с решение №587 по Протокол №29 от 25.04.2005 г., решение № 1181 по Протокол №54 от 21.12.2006 г. на Общински съвет Русе).
§4. Наредбата е приета с решение № 1390 по Протокол № 49 от 23.04.2015 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение №1 към чл. 19, ал.4
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ИСКАНЕ
За определяне на маршрут за транспортиране
на строителни отпадъци

От ……………………………………………………………………………………………………………………………….

ЕГН / ЕИК……………………………………………………………………………………………………………………

В качеството си на: ……………………………………………………………………………………………………..
(управител, изпълнителен директор или друг)
На………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на юридическо или физическо лице)
Адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………
(населено място, улица, №,вход, етаж, апартамент)
Телефон за контакт: …………………………………………………………………………………………………….

УВАЖАЕМИ ГОПОДИН КМЕТ,

Заявявам искането си да ми бъде определен маршрут за транспортиране на строителни отпадъци от обект:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(местоположение на обекта)

Строителните отпадъци, които ще се извозват, са генерирани от:
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 100 кв. м;
2. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;
3. промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;
4. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
5. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган;
6. текущи ремонти.
(вярното се огражда)

Транспортирането на отпадъци ще с извършва със следните моторни превозни средства:
1…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(марка и регистрационен номер)
2…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(марка и регистрационен номер)
3…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(марка и регистрационен номер)
Пропуските на моторните превозни средства да бъдат издадени за периода
от ………………. до …………………..
Вид на услугата:
– Обикновена (7 дни) 
– Бърза (2 дни) 
Дата: Подпис:

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 към чл. 35, ал.1

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА
МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

№……………………../…………………. г.

Днес, …………………..година, на основание на чл. 35, ал. 1 от Наредба №15 за дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, уведомяваме собственика на:
МПС:……………………………………………………………………………..
ВИД:……………………………………………………………………………..
МАРКА:……………………………………………………………………………
ЦВЯТ НА МПС:………………………………………………………………………
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /АКО ИМА ТАКЪВ/:…………………………………………
АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
/улица/булевард, ж.к., блок, площадка/
в срок от 3 /три/ месеца да освободи заеманото от собственото му МПС място общинска собственост, като го премести в имот частна собственост или го предаде на площадка за събиране и временно съхраняване на ИУМПС, или в център за разкомплектуване на ИУМПС.
Преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост не спира изпълнението на настоящото предписание.
При неспазване на посочения срок МПС ще бъде принудително преместено от…………………………………………………………………………………. на адрес:
………………………………………………………………………………………………… и разкомплектувано.

КОМИСИЯ:
1. ……………………………
/………………………………/

2. ……………………………
/………………………………/

3. ……………………………
/………………………………/

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 към чл. 35, ал.2

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№ ……………………/…………………. г.

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Днес, ………………………… г., в гр. Русе, комисия, назначена със Заповед № ………………/
……………… г. във връзка с чл. 35, ал. 2 от Наредба №15 за дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, в състав:
1…………………………………………………………………………………………………………………………………..
/име, презиме, фамилия/
служител на отдел „Екология“ към Община Русе
2…………………………………………………………………………………………………………………………………..
/име, презиме, фамилия/
инспектор от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Русе
3………………………………………………………………………………………………………………………………….
/име, презиме, фамилия/
служител на СЗ „КООРС“ към Община Русе
състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като установи следното:
МПС:……………………………. ВИД:…………………….. МАРКА:……………………………………………..
ЦВЯТ НА МПС:……………………. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР: ………………………………….
АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:………………………………………………………………………………………….
/улица/булевард, ж.к., блок, площадка/
МЯСТО, НА ПОСТАВЯНЕ НА СТИКЕРА:………………………………………………………………..
СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:
Външно състояние на превозното средство
1. Наличие на двигател: ……………………………………………………………………………………………….
2. Наличие на скоростна кутия: ……………………………………………………………………………………
3. Състояние на купето /кабината, каросерията/: …………………………………………………………..
4. Наличие на врати: ……………………………………………………………………………………………………
5. Наличие на калници: ……………………………………………………………………………………………….
б. Наличие на капаци: ………………………………………………………………………………………………….
7. Наличие на седалки: …………………………………………………………………………………………………
8. Наличие на арматурно табло: …………………………………………………………………………………..
9. Наличие на стъкла: …………………………………………………………………………………………………..
10. Състояние на каросерията: ……………………………………………………………………………………..
11. Осветителни тела:
а. Фарове:……………………………………………………………………………………………………………………
б. Габарити и мигачи-предни:……………………………………………………………………………………..
в. Стоп, габарит и мигачи-задни:…………………………………………………………………………………
12. Наличие и състояние на колелата и гумите: …………………………………………………………..
13. Допълнителни данни по показания на свидетелите: ………………………………………………
Становище на комисията: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Настоящия констативен протокол се състави в 3 /три/ екземпляра.

КОМИСИЯ:
1 …………………………./…………………/
2 …………………………./…………………/
3 …………………………./…………………/

Приложение №4 към чл. 35, ал. 4

ОБЩИНА РУСЕ

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№……………./……….….. година

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНО РЕГИСТРИРАНО МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Днес, ……………… 20………г., в гр. Русе, комисия назначена със Заповед № ………./……..20… г. във връзка с чл. 35, ал. 4 от Наредба №15 за дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе в състав:
1……………………………………………………………………………………………………………………..
/име, презиме, фамилия/
служител на отдел „Екология“ към Община Русе
2……………………………………………………………………………………………………………………..
/име, презиме, фамилия/
инспектор от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Русе
3………………………………………………………………………………………………………………………..
/име, презиме, фамилия/
служител на СЗ „КООРС“ към Община Русе
състави настоящия протокол за преместване на изоставено регистрирано МПС, като установи следното:
Собственикът на вид МПС: …………………………………………
марка: ………………………….. модел: ……………………………
цвят на МПС: …………………………………………………………
рег. номер (ако има такъв): …………………………………………
адрес на паркиране: …………………………………………………

 Е изпълнил предписание за преместване №……………………….., поставено на ………..20…..г., поради което комисията дава следното становище:
За гореописаното изоставено регистрирано МПС преписката се приключва.

 Не е изпълнил предписание за преместване №……………………….., поставено на ………..20…..г., поради което комисията дава следното становище:
За гореописаното изоставено регистрирано МПС да се издаде заповед за принудително преместване и предаване в център за разкомплектуване.

Настоящият констативен протокол се състави в 3 екземпляра.

КОМИСИЯ:
1.………………………..
(…………………………)
2.………………………..
(…………………………)
3.………………………..
(…………………………)