Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1392 Прието с Протокол № 50/13.07.2023 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

 1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец ноември 2022 г. до месец април 2023 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

Приложение №1

ОТЧЕТ

за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,

от месец ноември 2022 г. до месец април 2023 г. включително

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от месец ноември 2022 г. до месец април 2023 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

През този период Общински съвет – Русе е приел общо 225 решения, от които 182 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.

Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:

 1. Финансово стопански 9 решения
 2. Управление на собствеността 93 решения
 3. Международни политики, стопански дейности 30 решения
 4. Екология и транспорт 6 решения
 5. Хуманитарни дейности 17 решения
 6. Инвестиционно проектиране и кадастър 25 решения
 7. Фондация „Русе – град на свободния дух“ 2 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени четири степени на изпълнение:

 1. Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
 2. Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
 3. В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
 4. Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 182 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 156 решения – 85,71 %, в процес на изпълнение 25 решения – 13,74 %, частично изпълнени 1 решение – 0,55%, неизпълнени решения няма.

В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.